Насловна » Документа » Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Документа

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Закони

 1. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014)
  a) Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014) на енглеском језику – Energy law (Official Gazette of the RS”, No. 145/2014).
 2. Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/2013)

Стратешки документи

 1. Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије (НАПОИЕ) („Службени гласник РС“, број 53/2013)
 2. Стратегијa развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС“, број 101/2015)
 3. Energy Sector Development Strategy of the Republic of Serbia for the period by 2025 with projections by 2030
 4. Извештај о Стратешкој процени утицаја Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. на животну средину
 5. Сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја Стратегије енергетике на животну средину
 6. Измена Енергетског биланса Републике Србије за 2014. годину
 7. Енергетски биланс Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 147/2014)
 8. Енергетски биланс Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 113/2015);
 9. Energetski bilans Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/2016);
 10. Брошура „Енергија у Србији 2013“ - “ENERGY IN SERBIA 2013”
 11. Уредба о утврђивању програма оставривања стратегије развоја енергетике за период од 2017 до 2023 („Службени гласник РС“, број 104/2017)
 12. Program for the implementation energy strategy for the period from 2017 until 2023
 13. Извештај о стратешкој процени утицаја програма остваривања стратегије развоја енергетике
 14. SEA_program for the implementation energy strategy
 15. Извештај о јавном увиду за уредбу о утврђивању програма остваривања стратегије развоја енергетике
 16. Извештај - јавни увид о стратешкој процени утицаја програма оствривања стратегије развоја енергетике
 17. Правилник о посебним елементима процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области геологије и рударства
 18. Енергетски биланс Републике Србије за 2019 ("Службени гласник РC ", број 105-18)
 19. Енергетски биланс Републике Србије за 2020 ("Службени гласник РC ", број 94/2019)

Уредбе

 1. Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“, број. 56/2016)
  ( ЕНГ )
 2. Уредба о измени уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“, број. 60/17)
 3. Уредба о изменaма уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“, број. 54/19)
 4. Уредба o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије („Службени гласник РС“, број 56/2016)
  ( ЕНГ )
 5. Уредба о изменама и допунама уредбе о подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије („Службени гласник РС“, број 60/17)
 6. Уредба о измени уредбе o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије („Службени гласник РС“, број 91/18)
 7. Уредба o уговору о откупу електричне енергије („Службени гласник РС“, број 56/2016)
  ( ЕНГ )
 8. Уредба о изменама уредбе о уговору о откупу електричне енергије („Службени гласник РС“, број 61/17
 9. Уредба о изменама уредбе о уговору о откупу електричне енергије („Службени гласник РС“, број 106/20)
 10. Уредба о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије („Службени гласник РС“, број 12/2016)
 11. Уредба о висини посебне накнаде за подстицај у 2017. години („Службени гласник РС“, број 7/2017)
 12. Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, бр. 63/15)
 13. Уредба о гаранцији порекла („Службени гласник РС“, бр. 82/17))
 14. Уредба о минималним захтевима енергетске ефикасности које морају да испуњавају нова и ревитализована постројења („Службени гласник РС“, бр. 112/17)
 15. Уредба о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије („Службени гласник“ број 8/19)
 16. Уредба о висини посебне накнаде за подстицај у 2019.години („Службени гласник“ број 8/19)
 17. Уредба о критеријумима одрживости биогорива („Службени гласник“ број 89/19)
 18. Уредба о уделу биогорива на тржишту („Службени гласник“ број 71/19)
 19. Уредба о висини посебне накнаде за подстицај у 2020. години („Службени гласник“, број 8/20)

Правилници

 1. Правилник о енергетској дозволи („Службени гласник РС“, број 15/2015)
 2. Правилник о утврђивању слободног капацитета увећаног за вредност инсталисане снаге електрана за које је престао привремени статус повлашћеног произвођача („Службени гласник РС“, брoj 24/2015)
 3. Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора („Службени гласник РС“, broj 41/2015)
 4. Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара („Службени гласник РС”, број 111/15)
 5. Правилник о контроли система за грејање и о ближим условима које морају да испуњавају овлашћена правна лица за контролу система за грејање („Службени гласник РС”, број 58/16)
 6. Правилник о контроли система за климатизацију ("Службени гласник РС", број 82/16)
 7. Правилник o начину прорачуна и приказивања удела свих врста извора енергије у продатој електричној енергији ("Службени гласник РС", број 96/2017)
 8. Правилник о садржини елаборатa о енергетској ефикасности постројења за производњу електричне енергије, постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, система за пренос и дистрибуцију електричне енергије, постројења за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ("Службени гласник РС", број 30/18)
 9. Правилник о обрасцу пријаве за евиденцију обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности, обрасцу месечног и годишњег обрачуна количина енергије/ енергената испоручених потрошачима или стављених у промет на територији Републике Србије, односно увезених на територију Републике Србије, обрасцу месечног и годишњег обрачуна обавезе плаћања накнаде, обрасцу извештаја о уплати, као и начину достављања ових образаца („Службени гласник РС”, брoj 41/19)
 10. Напомена: Попуњени Образац О-1 и одговарајући Остали обрасци достављају се на електронску адресу naknade.ee@mre.gov.rs.

  Број рачуна за уплату накнада за енергетску ефикасност је: 840-741519843-90,
  Број модела: 97,
  Позив на број је:
  10-601-1 - електрична енергија,
  07-601-2 - природни гас и компримовани природни гас,
  04-601-3 - деривати нафте: безоловни моторни бензин, гасна уља, уља за ложење, ТНГ аутогас.

  Ако се износ електронски уплаћује, уместо наведеног броја рачуна, треба унети: 840-000074151984390. Цртица се уноси или не зависно од обвезниковог софтвера за електронско плаћање (софтвер може имати могућност за унос цртице или за директан унос четири нуле после броја 840).

 11. Правилник о захтевима за биогорива („Службени гласник“ број 73/19)
 12. Правилник о израчунавању удела обновљивих извора енергије („Службени гласник РС”, брoj 37/20)

Акциони план за обновљиве изворе енергије

 1. Национални акциони план за обновљиве изворе енергије
 2. National renewable energy action plan of republic of Serbia
 3. Извештај о спровођењу Националног акционог плана за обновљиве изворе енергије
 4. Progress Report on Implementation of the National Renewable Energy Action Plan of the Republic of Serbia
 5. Извештај о спровођењу Националног акционог плана за обновљиве изворе енергије 2016
 6. Progress Report on Implementation of the National Renewable Energy Action Plan of the Republic of Serbia 2016
 7. Извештај о спровођењу Националног акционог плана за обновљиве изворе енергије 2018
 8. Progress Report on Implementation of the National Renewable Energy Action Plan of the Republic of Serbia 2018

Акциони планови за енергетску ефикасност Републике Србије

 1. Трећи акциони план за енергетску ефикасност Републике Србије за период до 2018. године („Службени гласник РС“, број 1/17 од 06. јануара 2017. године)
 2. Други акциони план за енергетску ефикасност Републике Србије за период од 2013. до 2015. године („Службени гласник РС“, број 98/13)
 3. Први акциони план за енергетску ефикасност Републике Србије за период од 2010. до 2012. године
 4. Правилник о начину и роковима достављања података неопходних за праћење спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији и методологији за праћење, проверу и оцену ефеката његовог спровођења („Службени гласник РС”, број 37/15)
 5. Извештај о спровођењу Другог акционог плана за енергетску ефикасност Републике Србије у 2013. години са ревизијом података о реализацији Првог акционог плана за енергетску ефикасност у периоду од 2010. До 2012. године

Систем енергетског менаџмента

 1. Уредба о утврђивању граничних вредности годишње потрошње енергије на основу којих се одређује која привредна друштва су обвезници система енергетског менаџмента, годишњих циљева уштеде енергије и обрасца пријаве о оствареној потрошњи енергије („Службени гласник РС”, број 18/16)
 2. Правилник о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије(„Службени гласник РС”, број 32/16)
 3. Правилник о условима за именовање енергетских менаџера у органима јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 31/16)
 4. Правилник о условима за именовање енергетских менаџера у привредним друштвима чија је претежна делатност у производном сектору и предузећима као јавним службама („Службени гласник РС, број 98/16)
 5. Правилник о условима за именовање енергетских менаџера у привредним друштвима чија је претежна делатност у сектору трговине и услуга, органима државне управе, другим органима Републике Србије, органима аутономне покрајине и установама („Службени гласник РС”, број 82/17)
 6. Правилник о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског манаџера („Службени гласник РС”, број 12/15)
 7. Правилник о условима у погледу кадрова, опреме и простора организације која спроводи обуку за енергетске менаџере и овлашћене енергетске саветнике („Службени гласник РС”, број 12/15)
 8. Решење којим се овлашћује Машински факултет Универзитета у Београду за обављање послова обуке енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника („Службени гласник РС”, број 95/15)
 9. Решење којим се овлашћује Машински факултет Универзитета у Београду за обављање послова обуке енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника („Службени гласник РС”, број 84/19)

Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности

 1. Уредбa o утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2020. години („Службени гласник РС“, број 63/20)
 2. Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријума о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС“, број 12/19)
 3. Одлука о додели средстава по Првом јавном позиву за доделу средстава из буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности број 312-01-372/2014-04 од 26.03.2014. године
 4. Решење о додели средстава по Јавном позиву ЈП 1/16, број 401-00-411/2016-06 од 21.07.2016. године
 5. Решење о додели средстава по Јавном позиву ЈП 2/16, број 401-00-1356/2016-06 од 22.03.2017. године
 6. Решење о додели средстава по Јавном позиву ЈП 1/18, број 401-00-406/2018-06 од 18.10.2018. године
 7. Решење о додели средстава по Јавном позиву ЈП 1/19, број 401-00-592/18-06 од 13.06.2019. године
 8. Решење о утврђивању листе редоследа пројеката по Јавном позиву ЈП 2/19, број 401-00-513/2019-06 од 21.02.2020. године

Oзначавање енергетске ефикасности производа који утичу на потрошњу енергије

 1. Уредба о врстама производа који утичу на потрошњу енергије за које је неопходно означавање потрошње енергије и других ресурса („Службени гласник РС“, број 92/13)
 2. Уредба o изменама и допунама уредбе о врстама производа који утичу на потрошњу енергије за које је неопходно означавање потрошње енергије и других ресурса(„Службени гласник РС“, број 80/16 )
 3. Уредба о врстама производа који утичу на потрошњу енергије за које је неопходно означавање потрошње енергије и других ресурса („Службени гласник РС“, бр. 92/13 и 80/16 –пречишћен текст)
 4. Правилник о означавању енергетске ефикасности машина за прање веша у домаћинству („Службени гласник РС“, број 24/14)
 5. Правилник о означавању енергетске ефикасности машина за прање судова у домаћинству („Службени гласник РС“, број 24/14)
 6. Правилник о означавању енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки („Службени гласник РС“, број 24/14)
 7. Правилник о означавању енергетске ефикасности расхладних уређаја за домаћинство („Службени гласник РС“, број 17/14)
 8. Правилник о означавању енергетске ефикасности телевизора („Службени гласник РС“, број 24/14)
 9. Правилник о означавању енергетске ефикасности уређаја за климатизацију („Службени гласник РС“, број 24/14)
 10. Правилник о означавању енергетске ефикасности пећница и напа за домаћинство („Службени гласник РС“, број 19/17 )
 11. Правилник о означавању енергетске ефикасности машина за сушење веша са бубњем за домаћинство („Службени гласник РС“, број 24/17 )
 12. Правилник о престанку важења правилника о означавању енергетске ефикасности усисивача („Службени гласник РС“, број 20/19)
 13. Правилник о означавању енергетске ефикасности грејача простора, комбинованих грејача, комплета грејача простора, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја и комплета комбинованог грејача, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја („Службени гласник РС“, број 17/18)
 14. Правилник о означавању енергетске ефикасности грејача воде, резервоара топле воде и комплета грејача воде и соларног уређаја („Службени гласник РС“, број 67/18)
 15. Правилник о изменама Правилника о означавању енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки („Службени гласник РС“, број 59/20)

Међународна документа

 1. Директива 2009/28ЕЗ
 2. Одлука Министарског савета (Decision 2012/04/MC - EnC on the implementation of Directive 2009/28/EC and amending Article 20 of the Energy Community Treaty)
 3. Регионална енергетска сратегија – Документ на енглеском језику

Решења

Остали документи

 1. Водич за инвеститоре у ОИЕ
 2. Guide RES (ENG)
 3. Водич за инвеститоре: Соларни грејни системи
 4. Списак зграда централне власти које ће према Закључку Владе, 05 Број: 337-6889/2018 од 9. августа 2018. године, бити предмет енергетске санације у складу са чланом 5. Директиве 2012/27/ЕУ Европског парламента и Савета од 25. октобра 2012. године о енергетској ефикасности

Локална енергетика

 1. Упутство за припрему пројеката ЕЕ у општинама
 2. Упутство за припрему пројеката ЕЕ у општинама – Примери
 3. Упутство за израду енергетских биланса у општинама
 4. Упутство за израду енергетских биланса у општинама – Програмски пакет
 5. Упутство за израду локалних планова развоја у области енергетике

Енергетски планови

 1. Енергетски план - Варварин
 2. Енергетски план - Велика Плана
 3. Енергетски план – Житиште
 4. Енергетска процена - Бечеј

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19