Насловна » Сектори » Геологија и рударство » Одсек за геолошка истраживања

Сектори

Сектор за геологију и рударство

Групa за подземне воде, геотермалне ресурсе и инжењерскогеолошка истраживања

У Групи за подземне воде, геотермалне ресурсе и инжењерскогеолошка истраживања обављају се послови који се односе на:

  • припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката, стратегија и техничких прописа из области хидрогеологије, геотермалних ресурса и инжењерске геологије;
  • планирање и предлагање приоритета и динамике, припремање предлога и учествовање у изради и праћењу реализације планова, програма и пројеката основних геолошких истраживања из области хидрогеологије, геотермалних ресурса и инжењерске геологије и оних који се могу финансирати из донација међународних институција;
  • координацију праћења и анализу хидрогеолошких и инжењерско-геолошких истраживања и истраживања геотермалних ресурса, израду хидрогеолошких и инжењерско-геолошких карата и пројеката у функцији израде ових карата и израду извештаја;
  • издавање решења о одобрењу за хидрогеолошка и инжењерско-геолошка истраживања и истраживања геотермалних ресурса, решења о утврђеним и овереним резервама подземних вода и претпостављеним и сагледаним петрогеотермалним ресурсима и решења о одобрењу за експлоатациони простор и количину резерви и/или ресурса;
  • израду Годишњег биланса резерви подземних вода и геотермалних ресурса Републике Србије;
  • аналитичко праћење свих активности у домену примене савремених научно-технолошких решења у области хидрогеолошких и инжењерско-геолошких истраживања и истраживања геотермалних ресурса;
  • вођење Катастра истражних простора за хидрогеолошка истраживања, инжењерско-геолошка истраживања и истраживања геотермалних ресурса, резерви подземних вода и геотермалних ресурса и експлоатационих простора резерви подземних вода и геотермалних ресурса;
  • унос и ажурирање података у Геолошки информациони систем Србије (ГеолИСС), као и други послови из делокруга Групе.

 

 WEBGIS  GEOLISS