Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство

Услуге

Сектор за геологију и рударство

 1. Издаје/укида/продужава одобрење за геолошка истраживања
 2. Одобрава задржавање права на истражни простор
 3. Издаје потврде о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода
 4. Издаје/укида/мења одобрењe за експлоатационо поље продужава рок за почетак извођења радова из одобрења
 5. Издаје/укида/ продужава рок важења /мења одобрена граница и одређује да престаје да важи одобрење за експлоатацију неметаличних минералних сировина за грађевинске материјале
 6. Издаје/укида /мења граница експлоатационог поља из одобрења за експлоатацију минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала
 7. Издаје/укида одобрење за ручно испирање племенитих метала и сакупљање других минерала
 8. Издаје/укида/продужава рок важења и одређује да престаје да важи, одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова
 9. Издаје/укида/одобрење за пуштање у пробни рад рударског објекта
 10. Издаје одобрење за употребу рударских објеката – употребна дозвола
 11. Издаје одобрење за пренос одобрења за експлоатацију или одобрења за експлоатационо поље
 12. Издаје/укида одобрење за извођење рударских радова по рударском пројекту на истраживању чврстих минералних сировина
 13. Издаје изводе из катастра истражних и експлоатационих поља минералних сировина и подземних вода и књиге службених исправа
 14. Уступа на коришћење податке и документације основних и примењених геолошких истраживања
 15. Даје мишљења поводом примене одредби Закона о рударству и геолошким истраживањима
 16. Издаје потврду о гаранцији порекла минералне сировине-ресурса

За подношење захтева за издавање наведених решења из области геологије и рударства, подносилац је дужан да достави потврду о уплаћеној републичкој административној такси.

Преглед административних такси се налази у Закону о републичким административним таксама у области геологије и рударства - важи од 04.12.2020.

 

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19