Насловна » Сектори » Геологија и рударство » Одсек рударске инспекције

Сектори

Сектор за геологију и рударство

Одсек рударске инспекције

У одсеку за рударску инспекцију обављају се послови који се односе на:

  • редовне и ванредне инспекцијске прегледе ради провере спровођења закона и других прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на рударске објекте у којима се обавља делатност експлоатације минералних сировина;
  • инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа у овој области у погледу испуњености услова за обављање послова на експлоатацији минералних сировина;
  • надзор над применом мера заштите безбедности и здравља на раду у рударским објектима;
  • увиђај на лицу места ако се догоди смртни или групни несрећни случај или хаварија опреме у рудницима;
  • давање образложених извештаја са мишљењем о узроцима несреће и подношења истих надлежним органима;
  • вршење непосредног надзора над инспекцијским пословима повереним Аутономној Покрајини ;
  • подношење пријава за привредни преступ, прекршајних и кривичних пријава;
  • давање усмених и писаних  инструкција и обавештења у вези са радом рударске инспекције по захтеву заинтересованих субјеката.

 

 WEBGIS  GEOLISS