Насловна » Архива » Актуелности » Јануар 2015.

Архива

Актуелности

Јануар 2015.

28.1.2015.

Радионица:
Хармонизација законодавства Републике Србије у области еко дизајна са
законодавством Европске уније

Министарство рударства и енергетике је у сарадњи са тимом са ПЛАЦ пројекта и уз помоћ Привредне коморе Србије, организовало радионицу: ”Хармонизација законодавства Републике Србије у области еко дизајна са законодавством Европске уније”. Циљ радионице је био упознавање произавођача, добављача, надлежних органа за оцену усаглашености производа обухваћених директивом о Еко–дизајну, као и потрошача о обавезама и користима које произилазе из примене ове директиве и припадајућих имплементационих мера. Испред ПЛАЦ пројекта учеснике је поздравила Марија Пејчиновић Бурић која је навела значај подршке коју ПЛАЦ даје Србији у хармонизацији са ЕУ на трећини од 35 поглавља о којима се преговара.

 Радионица:
Хармонизација законодавства Републике Србије у области еко дизајна са законодавством Европске уније

Испред Министарства рударства и енергетике учеснике је поздравио помоћник министра, професор др Милош Бањац. У свом излагању проф. др Бањац се осврнуо на главне одреднице Еко-дизајна и важности хармонизације са нормама ЕУ на нашем европском путу. Он је укратко подсетио учеснике на историјат Еко-дизајна од првих директива ЕУ 90-их година, преко директиве из 2005. године до последње уредбе из 2009. која је и данас на снази. Сврха Еко-дизајна је остварење три циља: уштеда енергије, заштита животне средине и заштита потрошача. На основу тих циљева се постављају норме које одређене врсте производа морају испунити. Као пример примене захтева еко дизајна могу послужити сијалице са ужареним влакном (инкадесцентне сијалице) које су због ниске ефикасности постепено повучене са тржишта ЕУ у периоду од 2009. године до 2012. године. Значај Еко-дизајна је препозната и правним актима Републике Србији и одредбе о еко дизајну су уврштене у Закону о ефикасном коришћењу енергије.

 Радионица:
Хармонизација законодавства Републике Србије у области еко дизајна са законодавством Европске уније

Током радионице стручни консултанти су дали исцрпно предавање о Еко-дизајну и његовом утицају на циљне групе, међу којима су потрошачи, продавци, увозници, надлежне институције система и произвођачи.

27.1.2015.

Саопштење

У Министарству рударства и енергетике потписан је Посебан колективни уговор за Јавно предузеће „Електропривреда Србије“. Уговор је, у име Владе Републике Србије, потписао министар рударства и енергетике Александар Антић , док је испред Синдиката радника ЕПС-а потписник Милан Ђорђевић, председник ГО Синдиката радника ЕПС-а.

 Саопштење

Након вишемесечних преговора, у законском року, усаглашени су ставови Владе Републике Србије као оснивача и власника ЈП ЕПС и Синдиката радника ЕПС-а.

Овај Посебан колективни уговор је у складу са оквиром предвиђеним Законом о раду и односи се на ЈП ЕПС, јавна предузећа и Привредна друштва у саставу ЕПС-а.

 Саопштење

Преговарачки тим су, поред представника Министарства рударства и енергетике и Синдиката ЕПС-а, чинили представници Министарства финансија, Министарства привреде, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и пословодства ЈП ЕПС.

Служба за информисање

14.1.2015.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА И ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА САРАДЊУ НА ПРОЈЕКТУ „СМАЊЕЊЕ БАРИЈЕРА
ЗА УБРЗАНИ РАЗВОЈ ТРЖИШТА БИОМАСЕ У СРБИЈИ

I OСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Министарство рударства и енергетике, Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Програм Уједињених нација за развој (у даљем тексту: UNDP) спроводе пројекат: „Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе у Србији” (у даљем тексту: Пројекат). Средства за Пројекат обезбеђују Глобални фонд за животну средину (2,85 милиона USD) и UNDP (0,31 милиона USD).

Општи циљ Пројекта је одрживо коришћење енергије кроз диверсификацију извора енергије и развој тржишта биомасе за коришћење у енергетске сврхе у Србији. Ради остварења овог циља, између осталог, предвиђа се да се из средстава Пројекта пружи бесповратна финансијска подршка приватним инвеститорима (у даљем тексту: грантови) за изградњу шест постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије из биомасе или биогаса, инсталисане снаге од око 1 МWel (у даљем тексту: CHP постројења). Укупан расположиви износ грантова за ову намену износи 1,6 милиона USD. Средства ће бити додељена на основу јавног позива заинтересованим инвеститорима који доставе доказ да су обезбедили финансирање пројекта код банке, било да се ради о комерцијалној банци или међународној финансијској институцији, (у даљем тексту: банке). Јавни конкурс за доделу грантова биће расписан током 2015. године од стране Министарства рударства и енергетике у сарадњи са UNDP.

Важан предуслов за успешну реализацију Пројекта је успостављање сарадње са банкама које су заинтересоване да учествују на Пројекту, путем одобравања кредита приватним инвеститорима за финансирање изградње CHP постројења. Све заинтересоване банке које задовоље услове за подношење пријаве и доставе благовремене и исправне пријаве биће укључене у списак банака сарадника на Пројекту (у даљем тексту: банке сараднице на Пројекту). Том приликом неће бити вршена оцена услова одобравања кредита приватним инвеститорима, обзиром да су они предмет преговарања између банке и инвеститора.

Само они приватни инвеститори којима су одобрени кредити за финансирање изградње CHP постројења, од стране банака, моћи ће да конкуришу за доделу грантова у даљој реализацији Пројекта. Остале пријаве неће бити разматране. Услови под којима су одобрени кредити од стране банака неће имати утицај на доделу грантова приватним инвеститорима, путем јавног конкурса за инвеститоре у току даље реализације Пројекта.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаву за сарадњу на Пројекту може да поднесе банка која:

 1. врши одобравање кредита за финансирање изградње CHP постројења из кредитних линија међународних финансијских институција (МФИ) и/или из сопствених средстава и
 2. врши анализу техничке и финансијске оправданости инвестирања у изградњу CHP постројења у току одобравања кредита, уз помоћ техничког консултанта у оквиру расположиве кредитне линије међународне финансијске институције или ангажовањем овлашћеног техничког лица за оцену оваквих пројеката.

III САДРЖИНА ПРИЈАВЕ

Пријава на овај јавни позив обавезно треба да садржи следеће податке:

 1. Назив и седиште, број решења регистарског суда, број решења Народне банке Србије о издавању дозволе за рад, матични број,
 2. Основне податке о средствима за пласман у кредите за финансирање пројеката коришћења обновљивих извора енергије.

Уз пријаву, банка је дужна да достави попуњену табелу (која се може преузети овде) која садржи следеће податке:

 • Минимални услови у погледу техничке, финансијске и комерцијалне изводљивости пројекта изградње CHP постројења у циљу одобравања кредита;
 • Начин оцене техничке и финансијске оправданости пројекта за финансирање (помоћ техничког консултанта у оквиру расположиве кредитне линије међународне финансијске институције или се ангажује овлашћено техничко лице за оцену пројеката);
 • Процедура и рокови одобравања кредита;
 • Списак документације која је неопходна за кредитну анализу пројекта и корисника кредита;
 • Услови и рокови повлачења средстава након одобравања кредита, укључујући списак додатне документације коју би требало да обезбеди инвеститор;
 • Оквирни услови одобравања кредита: рок отплате кредита, грејс период, инструменти обезбеђења, максимална очекивана каматна стопа;
 • Расположивост финансијских подстицаја (грантова) за реализацију пројекта, висина и услови остваривања.

IV НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве се достављају у писменој форми најкасније до 05. фебруара 2015.године на адресу:

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Краља Милана 36, 11 000 Београд, ВЕЗА: бр.312-01-00709-2013/04

V ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Контакт особе за све додатне информације у вези са овим јавним позивом су:

Растислав Крагић, Министарство рударства и енергетике, Одсек за обновљиве изворе енергије, телефон 011/3346-755, е-mail: rastislav.kragic@mre.gov.rs,

Маја Матејић, Програм Уједињених нација за развој, телефон: 063/259-553 е-mail: maja.matejic@undp.org

11.1.2015.

Саопштење

Текст којим се бавио БИРН, објављен на сајту те мреже под насловом “Испумпавање копа и буџета“, који се односи на испумпавње воде из копа „Тамнава – Западно поље“, а који су пренели други медији, у кључним сегментима не одговара истини.

 • Држава и ЈП ЕПС нису могли да отпочну испумпавање воде по хитном поступку из разлога што је читав пројекат финансирала Светска банка а комплетна тендерска процедура, морала је да буде усклађена са њиховим правилима. Радило се о отвореном поступку, у којем су јавним позивом позване 42 компаније да пошаљу понуду, казао је министар рударства и енергетике Александар Антић.

На тендеру је изабран понуђач који је дао најнижу цену и најкраће рокове, као и копмлетну документацију са свим банкарским гаранцијама о добром извршењу посла. Податак да је понуда стране компаније одбачена из административних разлога није тачан, јер је реч о понуђачу који је дао три пута већу цену за испумпавање воде и то у форми необавезујуће понуде, без неопходне банкарске гаранције и неопходне пратеће документације.

Министар рударства и енергетике нагласио је да је за грађане Србије најзначајније да се отпочело са производњом угља на копу „Тамнава – Западно поље“ пет месеци пре иницијалних процена, да је за тај посао обезбеђена и прихваћена најнижа цена за испумпавање воде, тако да сматра да је довођење у питање исправности овог посла део сензационалистичког новинарства а да је покушај повезивања директора ЈП „Електромрежа Србије“ Николе Петровића са јавним набавкама у ЈП Електропривреда Србије крајње некоректан и тенденциозан.

Служба за информисање

11.1.2015.

Министар рударства и енергетике
Александар Антић - обишао ТЕ КО Костолац

 Министар рударства и енергетике Александар Антић - обишао ТЕ КО Костолац

Министар енергетике Александар Антић изјавио је да Влада Србије мора да решава проблем великог броја зависних предузећа у ЕПС-у и да то не може да реши за један дан.

Приликом обиласка ТЕ Костолац, Антић је рекао да Влада Србије мора да уведе ред у јавним предузећима, попут ЕПС-а, Железница Србије и Србијагаса, као и да ових дана има интензивне разговоре за Светском банком и Европском банком за обнову и развој, које су испред ММФ-а задужене да заједно са Владом направе план консолидације тих јавних предузећа.

 • Политика српске владе је да се направи такав систем у јавним предузећима који ће пословати оптимално, рекао је Антић.

 Министар рударства и енергетике Александар Антић - обишао ТЕ КО Костолац

Он је објаснио да су, када је реч о ЕПС-у, претходне владе формирале пуно зависних предузећа у оквиру тог јавног предузећа, али да ова влада не може у једном дану да се врати на стање у ЕПС-у пре тога - када није било толико зависних предузећа, и исправи све лоше ствари које су урађене у ЕПС-у 2004. и 2005. године, објаснио је Антић.

Ова влада ће решавати један по један проблем у ЕПС-у, тако што ће, пре свега, сачувати електроенергетску стабилност земље, нагласио је Антић и додао да, уколико се не сачува електроенергетска стабилност, садашњи вишак запослених у зависним предузећима неће имати где да се врати.

 Министар рударства и енергетике Александар Антић - обишао ТЕ КО Костолац

Mинистар рударства и енергетике, Александар Антић и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, састали су се 11. јануара, у Градској кући у Пожаревцу, са начелником Браничевског округа, Александром Ђокићем, градоначелником Пожаревца, Миомирем Илићем, председником Скупштине града, Банетом Спасовићем, директором Националне службе за запошљавање, Зораном Мартиновићем, директорком филијале НСЗ у Пожаревцу, Соњом Мирић, и директором ПД ТЕ-КО Костолац, Драганом Јовановићем. Теме састанка биле су могућност задовољења потребе за радницима, спровођење обука за отворено тржиште рада и друге могућности запошљавања у Термоелектрани, посебно у вези са изградњом новог термоблока.

6.1.2015.

Посета ЈП “Београдске електране”

 Посета ЈП “Београдске електране”

Министар енергетике и рударства Александар Антић обишао је на Бадње вече, ЈП “Београдске електране”, заједно са председником Скупштине града Београда, Николом Никодијевићем.

Антић је приликом обиласка изјавио да је енергетска ситуација у Србији веома добра, да су обезбеђене довољне количине енергената, истакавши да се на депонијама угља у овом
тренутку налази више од 2,5 милиона тона те руде.

Он је нагласио да су Влада Србије и Министарство рударства и енергетике, заједно са енергетским компанијама и локалним самоуправама, учинили све како би се за ову зиму обезбедиле неопходне количине енергената.

 • Србија има довољне количине електричне енергије, депоније су пуне угља, до сада имамо највећи проток гаса који улази у Србију", рекао је Антић, истакавши да је обезбеђен и додатни милион кубика гаса дневно како би Азотара у Панчеву почела с радом.

Према његовим речима производња електричне енергије из термо-капацитета је на нивоу планираног, хидрокапацитети превазилазе предвиђене циљеве, а количине гаса такође довољне, иако се штеди гас из Банатског Двора.

 • Данима не користимо ни метар кубног гаса из Банатског Двора. Сав гас који се користи иде преко гасовода из Мађарске. У овом тренутку ситуација са свим енергентима је више него добра. Посебно је добро утицао почетак вађења угља на копу Тамнава-Западно поље, одакле имамо десетак хиљада тона дневно, а јуче је производња била чак 100.000 тона угља из Колубаре и копа Дрвно", рекао је Антић.

 Посета ЈП “Београдске електране”

Министар енергетике нагласио је да све локалне самоуоправе у Србији имају довољно енергената за грејање, а разликују се по количини залиха.

 • Свим локалним самоуправама се свакодневно шаљу довољне количине горива за грејање, додао је Антић.

Одређени број локалних самоуправа има залихе од три до осам дана. Као пример Антић је навео Зајечар који има залихе за три дана и Прибој за осам дана, док  Врање, Ваљево, Смедерево и Рума имају залихе енергената за седам дана, рекао је министар рударства и енергетике и подсетио да је препорука Владе Србије да те залихе не буду мање од седам дана.

Председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић, који је с министаром енергетике посетио дежурне екипе и инжењере који одржавају систем за производњу топлотне енергије којим се Београд и Београђани греју, истакао је да се, када је реч о "Београдским електранама", после дуго година може рећи да је то стабилно предузеће.

 • Прошле године смо вратили сва дуговања за енергенте, пре свега према Србијагасу. Улазимо у годину у којој се планирају озбиљне инвестиције, попут ремонта великог дела система, што је учињено и ове године", рекао је Никодијевић.

Он је Београђанима поручио да не морају да брину за грејање ни наредних дана.

 • Већ 25 дана грејање у Београду је двадесетчетворочасовно, а тако ће бити и наредних дана, у зависности од временских прилика и температуре", изјавио је Никодијевић.

 Посета ЈП “Београдске електране”


Антић: Породица страдалог рудара збринута

Министар енергетике и рударства Александар Антић изјавио је да су деца и супруга рудара Жељка Милетића, који је прошле године настрадао у руднику "Рембас" у Ресавици потпуно збринута и да је та породица пример како држава и друштво могу да одреагују "како треба" у таквим ситуацијама.

Антић је, одговарајући на питања новинара приликом посете ЈП "Београдске електране", рекао да је држава испунила све што је обећала.

 • Супругу погинулог рудара Жељка Милетића запослили смо у ТЕ ''''Морава'''' у Свилајнцу. Двоје од троје деце, Љубиша и Анђела, добили су стипендију као школска деца и бесплатне уџбенике, а породица је добила све неопходне ствари, попут привременог смештаја и плаћених трошкова за сахрану Милетића", објаснио је министар енергетике.

Поводом писања појединих медија да Љубиша, Анђела и, треће Милетићево дете, Јана нису добили новогодишње пакетиће од фирме у којој је радио, Антић је истакао да је добио потврду да су им пакетићи предати.

 • Данас сам у току дана обавештен да су деца добила пакетиће, као и једнократну помоћ од синдиката. Мислим да је то пример како треба да се односимо према људима из породице рудара који једу тај најтежи хлеб,закључио је Антић.

Милетић (36) је 23. септембра прошле године страдао у јами "Стрмостен" рудника Рембас код Деспотовца, када се на њега обрушила велика количина угља, камена и земље.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19