Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство » Извод из катастра

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Издаје изводе из катастра и књиге службених исправа

Кратак опис услуге: Ради ефикаснијег прикупљања, обраде, архивирања, претраживања и дистрибуције геолошких података и информација, једноставнијег и ефикаснијег приступа геолошким подацима и информацијама о основним геолошким карактеристикама и ресурсима Републике Србије, једноставнијег праћења, ажурирања и анализирања резултата геолошких истраживања, у циљу оптималног планирања и пројектовања геолошких истраживања, као и ради ефикасног прикупљања, обраде, праћења и евиденције података неопходних за спровођење минералне политике и политике развоја и стратегије у области рударства, Министарство води:

 1. Геолошки информациони систем Србије;
 2. Информациони систем за геолошка истраживања и рударство;
 3. катастар истражних и експлоатационих простора подземних вода;
 4. катастар истражних и експлоатационих простора геотермалних ресурса;
 5. катастар истражних простора и експлоатационих поља чврстих минералних сировина, нафте и гаса;
 6. катастар лежишта минералних сировина и других геолошких ресурса;
 7. књигу исправа.

Категорије лица која имају право на услугу:Право увида у катастар, књигу исправа и ЦИС ГИР имају сви заинтересовани субјекти и за то се плаћа републичка административна такса.

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу Уз захтев се плаћа административна такса за увид у катастар истражних права и експлоатационих поља. Ова услуга се пружа на основу члана 161. до 166. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015). Потребно је донети Правилник о начину управљања и размени података, начину одржавања, коришћења и висину накнаде за коришћење података из ГеолИСС-а и ЦИС ГИР-а.

 • Захтев за издавање извода из књиге службених исправа

Наведени захтев се може поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул. Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за правне и економске послове у области геологије и рударства Милице Зорић (milica.zoric@mrе.gov.rs)

 • Захтев за издавање извода из катастра.

Образац за подношење Захтева за издавања извода из катастра можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 20)

Наведени захтев се може поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за геолошка истраживања Јелене Миленковић (jelena.milenkovic@mre.gov.rs)

 

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19