Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство » Коришћење података и документације

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Уступа на коришћење податке и документацију основних и примењених геолошких истраживања

Кратак опис услуге: Министарство рударства и енергетике руководи Фондом геолошке документације који садржи преко 6000 наслова (елабората и извештаја о геолошким истраживања) и oко 21.000 одштампаних геолошких карата опште и специјалне намене. За коришћење геолошке документације наплаћује се накнада у износу од 5% од вредности истраживања.

Категорије лица која имају право на услугу:сва правна и физичка лица која су за коришћење података и документације основних геолошких истраживања, платила накнаду за коришћење исте и која су са Министарством склопили уговор о условима и начину коришћења документације.

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева за коришћење геолошке докумнтације надлежном органу.

Рок за пружање услуге

: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца.

Ова услуга се пружа на основу члана 157. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015), и Правилника о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања која се финансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС” број 30/14).

Образац за подношење Захтева за коришћење геолошке докиментације можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 21)

Образац за подношење Захтева за коришћење геолошких карата можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 22)

Лице које користи Геолошку документацију за потребе другог лица односно субјекта, дужно је да уз захтев приложи његово оверено овлашћење.

О коришћењу Геолошке документације подносилац захтева и Министарство закључују уговор који нарочито садржи назив Геолошке документације, износ накнаде и начин коришћења те документације.

Уплатом накнаде подносилац стиче право коришћења Геолошке документације, која је предмет уговора.

Наведени захтев се може поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул. Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Нечелника Одељења за геолошка истраживања и рударство Велизара Николића (velizar.nikolic@mre.gov.rs)

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19