Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство » Мишљења - Закон

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Даје мишљења поводом примене одредби Закона о рударству и геолошким истраживањима

Кратак опис услуге: Према члану 80. Закона о државној управи, органи државне управе дужни су да дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката.

Категорије лица која имају право на услугу:Физичка или правна лица

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу

Рок за пружање услуге: 30 дана. Стварни рок је 7 – 15 дана.

Ова услуга се пружа на основу члана 80. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007 и 95/2010)

Захтев за давање мишљења на примену одредби Закона о рударству и геолошким истраживањима могу поднети сви заинтересовани субјекти, физичка и правна лица.

За подношење захтева за издавање наведених решења из области рударства и геологије, подносилац је дужан да достави потврду о уплаћеној републичкој административној такси.

Наведени захтев се може поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул. Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од шефа одсека за системско уређење области геологије и рударства Милице Зорић (milica.zoric@mre.gov.rs)

Мишљења органа државне управе нису обавезујућа.

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19