Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство » Одобрење за експлоатацију НМС

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Издаје/укида/ продужава рок важења/мења одобрена граница и одређује да престаје да важи одобрење за експлоатацију неметаличних минералних сировина за грађевинске материјале

Кратак опис услуге: Експлоатацији неметаличних минералних сировина за грађевинске материјале изводи се на основу одобрења за експлоатацију којим се дефинише експлоатационо поље и одобрава извођење рударских радова.

Категорије лица која имају право на услугу: Привредна друштва, односно друга правна лица и предузетници

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу

Рок за пружање услуге: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца. Стварни рок је 15 – 30 дана.

Услуга издавања одобрења за експлоатацију се пружа на основу члана 77. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015).

Образац за подношење Захтева за издавања одобрење за експлоатацију неметаличних минералних сировина за грађевинске материјале можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 9)

Уз захтев се подноси:

 1. ситуациона карта у размери 1:2500 или у одговарајућој размери са уцртаним границама експлоатационог поља, јавним саобраћајницама и другим објектима и контурама утврђених ресурса и резерви минералне сировине или минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала који се налазе на том пољу и jaснo назначеним границама и ознакама катастарских парцела у писаној и дигиталној форми;
 2. главни рударски пројекат експлоатације неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала са извештајем и потврдом о техничкој контроли пројекта, а у случају када се ради о експлоатацији природних грађевинских материјала технички рударски пројекат експлоатације минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала са извештајем и потврдом о техничкој контроли пројекта;
 3. сагласност инвеститора на пројекат;
 4. потврда о ресурсима и резервама минералних сировина која се издаје на основу извршених геолошких истраживања, а у складу са важећим прописима о класификацији ресурса и резерви минералних сировина или извештаја о минералним ресурсима у случају експлоатације природних грађевинских материјала;
 5. изјашњење јединице локалне самоуправе надлежне за послове урбанизма у погледу усаглашености експлоатације са важећим просторним, односно урбанистичким плановима и евентуалну потребу израде планског документа нижег ранга;
 6. акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се даје сагласност на студију о процени утицаја експлоатације на животну средину или решење којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја;
 7. акт органа надлежног за послове водопривреде којим се одређују услови за вршење експлоатације;
 8. акт органа установе надлежне за заштиту културног наслеђа којим се одређују услови за вршење експлоатације;
 9. доказ о праву својине или праву коришћења, закупа и/или сагласности, односно службености за површину на којој је планирана изградња рударских објеката и извођење рударских радова за најмање десет година по динамици дефинисаној у пројекту, односно доказ о праву својине или коришћења, односно службености за целу површину на којој је планирано извођење радова по техничком рударском пројекту експлоатације минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала, осим у случају експлоатације на шумском земљишту у јавној својини када се доказ о праву коришћења, односно праву службености доставља пре почетка извођења рударских радова;
 10. извод из регистра привредних субјеката о регистрацији подносиоца захтева, са одговарајућом лиценцом, осим у случају када се врши експлоатација природних грађевинских материјала када се доставља само извод из регистра привредних субјеката о регистрацији подносиоца захтева;
 11. прва гаранција банке или меница или коорпоративна гаранција за извршење послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације мора износити најмање 30% од износа предвиђеног главним рударским пројектом за послове санације и рекултивације, и мора важити најмање три године од дана издавања гаранције. Свака следећа гаранција банке или меница или коорпоративна гаранција за извршење послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације мора износити најмање 30% вредности од преосталог износа за обављање послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације и мора важити најмање две године. Последња гаранција банке или меница или корпоративна гаранција за извршење послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације мора да важи 60 дана дуже од планираног завршетка експлоатације рудника по главном рударском пројекту. Уколико носилац експлоатацијe изгуби право на експлоатацију према условима из овог закона, губи и гаранцију банке или меницу или корпоративну гаранцију за извршење послова рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације, осим у случају да сам изврши рекултивацију.
  Прва гаранција банке или меница или корпоративна гаранција треба да буду издате са клаузулом безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без приговора, с тим да се уз меницу доставља и потврда банке о извршеној регистрацији менице (оригинал или оверена фотокопија од стране пословне банке) и оригинал или оверени картон депонованих потписа и припадајуће менично овлашћење.

За подношење захтева за издавање наведених решења из области рударства и геологије, подносилац је дужан да достави потврду о уплаћеној републичкој административној такси.

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за рударство Драгане Јелисавац Ердељан (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs)

Одобрењем за експлоатацију одређује се:

 1. подаци о инвеститору: тачан назив, матични број и седиште;
 2. назив рударског пројекта и саставни делови;
 3. врста минералне сировине из потврде о резервама и ресурсима,
 4. количину минералне сировине одређене за експлоатацију према главном рударском пројекту за експлоатацију неметаличних минералних сировина;
 5. положај, површина, број у катастру и тачне границе експлоатационог поља;
 6. заштитни простор дуж границе експлоатационог поља потребан ради могућег проширења поља по образложеном захтеву носиоца експлоатације у ширини до 100 m;
 7. обавезе у вези прибављања употребне дозволе за изграђене рударске објекте;
 8. обавезе у вези санације и рекултивације простора, ангажовања лица са одговарајућом стручном спремом на пословима техничког руковођења, стручног надзора и безбедности и здравља на раду, благовременог извештавања надлежног органа и инспекцијских служби о вршењу рударских радова;
 9. рок важења решења којим се одобрава експлоатација неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала, дефинисан у складу са доказом о праву својине или коришћења, односно службености за простор обухваћен рударским објектима и рударским радовима по пројекту;
 10. услове и обавезе у вези вршења експлоатације у погледу минималних и максималних растојања у циљу заштите људи и објеката, одређене техничким прописима, као и условима утврђеним решењима других надлежних органа.

Министарство, односно надлежни покрајински орган одбиће захтев ако:

 1. уз захтев није достављена комплетна документација из става 1. овог члана;
 2. подносилац захтева има неизмирених обавеза по питању накнаде за коришћење минералних сировина;
 3. ако је за подносиоца захтева покренут ликвидациони или стечајни поступак.

Министарство, односно надлежни покрајински орган или надлежни орган јединице локалне самоуправе ће укинути одобрење за експлоатацију ако се:

 1. експлоатацијом угрожава живот и здравље људи и животна средина, а друге мере предвиђене овим законом и другим прописима нису довољне да се то спречи;
 2. експлоатацијом угрожава културно добро, његова заштићена околина или простор од културно-историјског, градитељског и археолошког значаја;
 3. благовремено, у складу са овим законом не достави Министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине годишњи оперативни план за наредну календарску годину, годишњи извештај о пословању за претходну календарску годину и гаранцију банке или меницу или коорпоративну гаранцију за извршење послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације;
 4. не плаћа накнада за коришћење минералних сировина;
 5. не врши поступак рекултивације у складу са пројектном документацијом;
 6. не придржава услова дефинисаних актима других органа и институција из области заштите животне средине, водопривреде и културе.

Одобрење за експлоатацију престаје да важи:

 1. на захтев носиоца експлоатације;
 2. трајном обуставом вршења експлоатације;
 3. истеком рока важења решења којим се одобрава експлоатација неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала У случајевима престанка важења одобрења за експлоатацију, носилац одобрења за експлоатацију дужан је да изврши санацију и рекултивацију земљишта на којем је вршио експлоатацију или да депонује средства за потребе решавања питања санације истог простора, изузев у случају трајне промене намене објеката.

Носилац одобрења за експлоатацију неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала може најкасније 30 дана пре истека рока из члана 78. став 1. тачка 9) овог закона, поднети захтев да се продужи рок важења решења.

Уз захтев за продужење одобрења за експлоатацију из става 1. овог члана подноси се:

 1. доказ о плаћеној републичкој административној такси односно покрајинској административној такси ако се истраживање врши на територији покрајине;
 2. допунски рударски пројекат експлоатације неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала са извештајем и потврдом о техничкој контроли пројекта;
 3. ситуациона карта у размери 1:2500 или у одговарајућој размери са уцртаним границама експлоатационог поља, јавним саобраћајницама и другим објектима и контурама утврђених ресурса и резерви минералне сировине који се налазе на том пољу и jaснo назначеним границама и ознакама катастарских парцела у писаној и дигиталној форми;
 4. доказ о праву својине или праву коришћења, закупа и/или сагласности, односно службености за површину на којој је планирано извођење рударских радова по пројекту или за површину на којој је планирана изградња рударских објеката до краја експлоатације или за најмање пет наредних година, а све према динамици дефинисаној у пројекту.

Образац за подношење Захтева за продужење рока важења решења за одобрење за експлоатацију можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 10)

Носилац експлоатације може поднети захтев за издавање одобрења за измену граница одобреног експлоатационог поља у складу са условима одређеним чланом 77. закона, осим у случају смањења одобреног експлоатационог поља када се достављају докази у складу са ставом 1. тач. 1) и 2) истог члана.

Образац за подношење Захтева за проширење одобреног експлоатационог поља можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 9)

Образац за подношење Захтева за смањење одобреног експлоатационог поља можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 11)

ПРАВНО СРЕДСТВО: Решења Министарства о издавању/укидању/продужавању/ престанку важења одобрења за експлоатацију су коначна и против њих се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште. Уколико је конкретно решење за експлоатацију донео надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси министру у року од 30 дана од дана пријема решења.

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19