Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство » Одобрења за експлоатацију ПГМ

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Издаје/укида/ мења граница експлоатационог поља из одобрења за експлоатацију минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала

Кратак опис услуге:Експлоатација минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала врши се на основу решења о одобрењу за експлоатацију које издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине ако се експлоатација врши на територији аутономне покрајине

Категорије лица која имају право на услугу: Предузетници

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу

Рок за пружање услуге: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца. Стварни рок је 15 – 30 дана.

Услуга издавања одобрења за експлоатацију се пружа на основу члана 77. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015).

Образац за подношење Захтева за издавања одобрење за експлоатацију минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 12)

Уз захтев се подноси:

 1. ситуациона карта у размери 1:2500 или у одговарајућој размери са уцртаним границама експлоатационог поља, јавним саобраћајницама и другим објектима и контурама утврђених ресурса за добијање природних грађевинских материјала који се налазе на том пољу и jaснo назначеним границама и ознакама катастарских парцела у писаној и дигиталној форми;
 2. технички рударски пројекат експлоатације минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала са извештајем и потврдом о техничкој контроли пројекта;
 3. сагласност инвеститора на пројекат;
 4. извештај о минералним ресурсима у случају експлоатације природних грађевинских материјала;
 5. изјашњење јединице локалне самоуправе надлежне за послове урбанизма у погледу усаглашености експлоатације са важећим просторним, односно урбанистичким плановима и евентуалну потребу израде планског документа нижег ранга;
 6. акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се даје сагласност на студију о процени утицаја експлоатације на животну средину или решење којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја;
 7. акт органа надлежног за послове водопривреде којим се одређују услови за вршење експлоатације;
 8. aкт органа установе надлежне за заштиту културног наслеђа којим се одређују услови за вршење експлоатације;
 9. доказ о праву својине или коришћења, односно службености за целу површину на којој је планирано извођење радова по техничком рударском пројекту експлоатације минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала, осим у случају експлоатације на шумском земљишту у јавној својини када се доказ о праву коришћења, односно праву службености доставља пре почетка извођења рударских радова;
 10. извод из регистра привредних субјеката о регистрацији подносиоца захтева;

За подношење захтева за издавање наведених решења из области рударства и геологије, подносилац је дужан да достави потврду о уплаћеној републичкој административној такси.

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за рударство Драгане Јелисавац Ердељан (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs).

Одобрењем за експлоатацију одређује се:

 1. подаци о инвеститору: тачан назив, матични број и седиште;
 2. назив рударског пројекта и саставни делови;
 3. врста минералних ресурса из извештаја о ресурсима природних грађевинских материјала,
 4. количина минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала која не може бити већа од 200 m3 ;
 5. положај, површина, број у катастру и тачне границе експлоатационог поља;
 6. обавезе у вези прибављања употребне дозволе за изграђене рударске објекте;
 7. обавезе у вези санације и рекултивације простора, ангажовања лица са одговарајућом стручном спремом на пословима техничког руковођења, стручног надзора и безбедности и здравља на раду, благовременог извештавања надлежног органа и инспекцијских служби о вршењу рударских радова
 8. услове и обавезе у вези вршења експлоатације у погледу минималних и максималних растојања у циљу заштите људи и објеката, одређене техничким прописима, као и условима утврђеним решењима других надлежних органа.

Министарство, односно надлежни покрајински орган одбиће захтев ако:

 1. уз захтев није достављена комплетна документација из става 1. овог члана;
 2. подносилац захтева има неизмирених обавеза по питању накнаде за коришћење минералних сировина;
 3. ако је за подносиоца захтева покренут ликвидациони или стечајни поступак.

Носилац експлоатације може поднети захтев за издавање одобрења за измену граница одобреног експлоатационог поља у складу са условима одређеним овим чланом, осим у случају смањења када се достављају докази у складу са тач. 1) и 2) овог члана.

Министарство, односно надлежни покрајински орган или надлежни орган јединице локалне самоуправе ће укинути одобрење за експлоатацију ако се:

 1. експлоатацијом угрожава живот и здравље људи и животна средина, а друге мере предвиђене овим законом и другим прописима нису довољне да се то спречи;
 2. експлоатацијом угрожава културно добро, његова заштићена околина или простор од културно-историјског, градитељског и археолошког значаја;
 3. не врши поступак рекултивације у складу са пројектном документацијом;
 4. не придржава услова дефинисаних актима других органа и институција из области заштите животне средине, водопривреде и културе.

Одобрење за експлоатацију престаје да важи:

 1. на захтев носиоца експлоатације;
 2. трајном обуставом вршења експлоатације;

Решење о престанку важења одобрења за експлоатацију из става 1. овог члана доноси Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, ако се претходно утврди инспекцијским извештајем да је рекултивација извршена у складу са одобреном пројектном документацијом.

ПРАВНО СРЕДСТВО: Решења Министарства о издавању/укидању/продужавању/ престанку важења одобрења за експлоатацију су коначна и против њих се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште. Уколико је конкретно решење за експлоатацију донео надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси министру у року од 30 дана од дана пријема решења.

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19