Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство » Одобрењe за експлоатационо поље

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Издаје/укида/мења одобрењe за експлоатационо поље продужава рок за почетак извођења радова из одобрења

Кратак опис услуге: одобрењем за експлоатационо поље дефинише се простор на којем се врши експлоатација и стиче се услов за подношење захтева за извођење рударских радова за експлоатацију минералних сировина.

Категорије лица која имају право на услугу: Привредна друштва, односно друга правна лица и предузетници

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу

Рок за пружање услуге: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца. Стварни рок је 15 – 30 дана.

Услуга издавања одобрења за експлоатацију се пружа на основу члана 70. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015).

Образац за подношење Захтева за издавања одобрење за експлоатационо поље можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 6)

Уз захтев се подноси:

 1. доказ о плаћеној републичкој административној такси, односно покрајинској административној такси када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине;
 2. ситуациона карта у размери 1:2500 или у одговарајућој размери са уцртаним границама експлоатационог поља и контурама утврђених резерви минералне сировине, јавним саобраћајницама и другим објектима који се налазе на том пољу и јасно видљивим границама и ознакама катастарских парцела у писаној и дигиталној форми;
 3. потврда о ресурсима и резервама минералних сировина која се издаје на основу извршених истраживања у складу са важећим прописима о класификацији ресурса и резерви;
 4. потврда о регистрацији и копија одговарајућег акта у којем се наводе шифре делатности за које је подносилац регистрован, матични број предузећа и одговарајућа лиценца;
 5. студија изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина;
 6. акт јединице локалне самоуправе надлежне за послове урбанизма у погледу усаглашености експлоатације са одговарајућим просторним, односно урбанистичким плановима и евентуална потреба израде планског документа нижег ранга. За подношење захтева за издавање наведених решења из области рударства и геологије, подносилац је дужан да достави потврду о уплаћеној републичкој административној такси.

За подношење захтева за издавање наведених решења из области рударства и геологије, подносилац је дужан да достави потврду о уплаћеној републичкој административној такси.

Наведени захтев може се поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за рударство Драгане Јелисавац Ердељан (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs).

Надлежни орган одбиће решењем захтев за експлоатационо поље ако:

 1. уз захтев није достављена комплетна документација из става 1. овог члана;
 2. студија изводљивости није усклађена са подзаконским актом о садржају студије изводљивости, другим техничким прописима или ако садржи нетачне податке;
 3. ако се простор за који се тражи одобрење за експлоатационо поље налази на простору раније издатог експлоатационог поља за исту минералну сировину;
 4. ако подносилац захтева има неизмирена дуговања по основу обавезе плаћања накнада сходно чл. 158. и 159. овог закона;
 5. ако је за подносиоца захтева покренут ликвидациони или стечајни поступак.

У случају од тач. 2) до 4), надлежни орган ће претходно затражити да подносилац захтева изврши исправку или допуну захтева у року од 30 дана од дана пријема обавештења.

Одобрење за експлоатационо поље садржи:

 1. пословно име носиоца одобрења, матични број и седиште;
 2. врсту минералне сировине, која је дефинисана потврдом о резервама и ресурсима;
 3. положај, површину и координате преломних тачака границе експлоатационог поља, број експлоатационог поља у катастру експлоатационих поља;
 4. рок у коме се морају завршити припремни радови и прибавити одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова, који не може бити дужи од две године;
 5. услове и обавезе у вези вршења експлоатације у погледу минималних и максималних растојања као и условима утврђеним решењима других надлежних органа;
 6. заштитни простор око експлоатационог поља потребан ради могућег проширења поља по захтеву носиоца експлоатације, и то:
  • за експлоатациона поља површине до 25 ha заштитни простор у ширини до 100 метара од одговарајуће границе експлоатационог поља;
  • за експлоатациона поља површине од 25 ha до 100 ha заштитни простор у ширини до 250 метара од одговарајуће границе експлоатационог поља;
  • за експлоатациона поља површине веће од 100 ha заштитни простор у ширини до 500 метара од одговарајуће границе експлоатационог поља. Министарство, односно надлежни покрајински орган одбиће захтев ако:

Министарство, односно надлежни покрајински орган или надлежни орган јединице локалне самоуправе ће укинути одобрење за експлоатационо поље ако се:

 1. не прибави одобрење за извођење рударских радова и/или изградњу рударских објеката у одређеном року;
 2. изводе рударски радови и/или радови на изградњи рударских објеката без одобрења, односно који нису у складу са одобрењем за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова;
 3. експлоатацијом угрожава живот и здравље људи и животна средина, а друге мере предвиђене овим законом и другим прописима нису довољне да се то спречи;
 4. експлоатацијом угрожава културно добро, његова заштићена околина или простор од културно-историјског, градитељског и археолошког значаја;
 5. у року одређеном писаном опоменом надлежног органа не достави Министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине годишњи оперативни план за наредну календарску годину и годишњи извештај о пословању за претходну календарску годину;
 6. не плаћа накнада за коришћење минералних ресурса;
 7. не врши поступак рекултивације у складу са одобреном пројектном документацијом и годишњим оперативним плановима;
 8. предузеће не придржава услова дефинисаних актима других органа и институција из области заштите животне средине, водопривреде и заштите културних добара.

У случајевима од тач. 2) - 8) овог, носилац експлоатације дужан је да изради пројекат трајне обуставе радова и спроведе радове по истом или да депонује средства предвиђена за извођење радова према пројекту трајне обуставе радова.

Одобрење за експлоатационо поље престаје да важи:

 1. на захтев носиоца експлоатације;
 2. трајном обуставом извођења рударских радова на експлоатацији резерви минералних сировина;

Решење о престанку важења одобрења за експлоатацију и/или експлоатационо поље у случају из става 1. овог члана доноси Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, ако се претходно утврди да су обавезе предузећа које је вршило експлоатацију по питању накнаде за коришћење минералних сировина измирене и да је инспекцијским извештајем потврђено да је извршена рекултивација у складу са пројектном документацијом.

Уколико носилац експлоатације не заврши све припремен радове и не поднесе захтев за одобрење за извођење рударских радова/изградњу рударских објеката у року који је назначен у решењу, може се поднети захтев за продужење рока за почетак извођења радова. Уз захтев је потребно навести разлоге који су довели до тога да инвеститотр није могао да отпочне радове у назначеном року.

Образац за подношење Захтева за продужење рока из одобрења за експлоатационо поље можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 7)

Носилац експлоатације може поднети захтев за издавање одобрења за измену граница одобреног експлоатационог поља у складу са условима одређеним чланом 70. закона, осим у случају смањења одобреног експлоатационог поља када се достављају докази у складу са ставом 1. тач. 1), 2) и 4) истог члана.

Образац за подношење Захтева за проширење одобреног експлоатационог поља можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 6)

Образац за подношење Захтева за смањење одобреног експлоатационог поља можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 8)

ПРАВНО СРЕДСТВО: Решења Министарства о издавању/укидању/продужавању/ престанку важења одобрења за експлоатацију су коначна и против њих се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште. Уколико је конкретно решење за експлоатацију донео надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси министру у року од 30 дана од дана пријема решења.

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19