Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство » Одобрење за геолошка истраживања

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Издаје/укида/продужава одобрење за геолошка истраживања

Кратак опис услуге: примењена геолошка истраживања изводе се на основу решења о одобрењу за геолошка истраживања које издаје Министарство.

Категорије лица која имају право на услугу: привредна друштва, односно друга правна лица и предузетници.

Начин на који се услуга може добити: подношењем захтева надлежном органу.

Рок за пружање услуге: Законом о рударству и геолошким истраживањима није прописан посебан рок за пружање наведене услуге, тако да је у складу са Законом о општем управном поступку, орган дужан да донесе решење и достави га странци најкасније у року од два месеца. У том смислу, очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца. Стварни рок је 15 – 30 дана.

 • Услуга издавања одобрења за геолошка истраживања за добијање природних грађевинских материјала се пружа на основу чланова 30. и 31. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број101/2015).

Захтев за издавање одобрења садржи податке о: предузетнику који је подносилац захтева, врсти и циљу истраживања, локалитету истраживања, односно координатама и катастарском броју парцеле на којој се планира извођење истраживања.

Oбразац за подношење Захтева за одобрење за геолошка истраживања за добијање природних грађевинских материјала можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 1)

Уз захтев се плаћа административна такса за увид у катастар истражних права и експлоатационих поља.

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за геолошка истраживања Јелене Миленковић (jelena.milenkovic@mre.gov.rs).

Уколико надлежни орган на основу увида у катастар истражних простора и катастар експлоатационих поља утврди да је истражни простор слободан, о истом обавештава подносиоца захтева, који је дужан да у року од 30 дана од дана добијања одговора о увиду у катастар, надлежном органу достави:

 1. извод из регистра привредних субјеката о регистрацији предузетника-подносиоца захтева;
 2. геодетски план у размери 1:1.000 или прегледну топографску карту у одговарајућој размери са уцртаном границом и координатама истражног простора, као и број катастарске парцеле на којој се планира истраживање;
 3. пројекат геолошких истраживања, у два примерка;
 4. извештај и потврду о извршеној техничкој контроли пројекта;
 5. доказ о праву својине на земљишту или службености на земљишту на коме се планира извођење истраживања;
 6. доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној такси када се истраживање врши на територији покрајине.

Надлежни орган одбиће решењем захтев за издавање одобрења за извођење геолошких истраживања ако:

 1. истражни простор није слободан
 2. уз захтев није достављена комплетна документација;
 3. на основу увида у службену евиденцију заштићених природних добара утврди да постоје ограничења за извођење истраживања у односу на заштиту: предела изузетних природних одлика, изворишта подземних вода за јавно снабдевање, ендемских биљних и животињских врста, објеката културног наслеђа или геонаслеђа, верских објеката и сл.

Дужина истражног рока утврђена решењем износи годину дана и не може се продужити.

Решење Министарства којим се одбија захтев је коначно и против њега се може покренути управни спор, а на решење које је донео надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси Министру.

Уколико су у поднетом захтеву испуњени сви наведени услови, надлежни орган ће донети решење о одобрењу за примењена геолошка истраживања, које садржи податке о:

 1. називу носиоца истраживања са адресом његовог седишта;
 2. предмету и врсти истраживања;
 3. површини и координатама преломних тачака истражног простора;
 4. називу пројекта геолошких истраживања;
 5. дужини истражног рока у складу са захтевом носиоца истраживања.
 • Услуга издавања одобрења за геолошка истраживања чврстих минералних сировина, подземних вода, петрогеотермалних ресурса (за потребе добијања геотермалне енергије) као и издавање одобрења за примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања се пружа на основу чланова 30., 34. и 42. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број101/2015).

Захтев за издавање одобрења садржи податке о: привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетнику које је подносилац захтева, врсти геолошких истраживања и величини истражног простора, као и времену трајања истраживања.

Образац за подношење Захтева за одобрење за геолошка истраживања можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 2)

За подношење захтева за издавање наведених решења из области рударства и геологије, подносилац је дужан да достави потврду о уплаћеној републичкој административној такси.

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за геолошка истраживања Јелене Миленковић (jelena.milenkovic@mre.gov.rs).

Уколико надлежни орган на основу увида у катастар истражних простора и катастар експлоатационих поља утврди да је истражни простор слободан, и ако процени да постоје геолошки и други услови за несметано вршење истраживања, о истом обавештава подносиоца захтева, који је дужан је да у року од 90 дана од дана добијања одговора надлежном органу достави:

 1. извод из регистра привредних субјеката о регистрацији подносиоца захтева;
 2. топографску карту у размери 1:25.000 или ситнијој размери, са уцртаном границом и координатама истражног простора;
 3. пројекат геолошких истраживања, у два примерка;
 4. извештај и потврду о извршеној техничкој контроли пројекта;
 5. доказ о плаћеној републичкој такси;
 6. доказ о праву коришћења података и резултата истраживања који су резултат геолошких истраживања другог привредног субјекта или су резултат основних и примењених геолошких истраживања (укључујући Основну геолошку карту – ОГК, размере 1:100.000), ако су коришћени приликом израде пројекта.

Надлежни орган одбиће решењем захтев за издавање одобрења за извођење геолошких истраживања сходно члану 35. закона:

 1. ако је покренут поступак поводом захтева за истраживање на истом истражном простору од стране другог правног лица;
 2. ако уз захтев није достављена комплетна документација из члана 34. став 4, односно из члана 39. став 2. овог закона;
 3. aко је простор за који се тражи одобрење за истраживање већ издат другом лицу за: истраживање, задржавање права на истражни простор; експлоатационо поље или експлоатацију истог минералног или истог геолошког ресурса;
 4. ако подносилац захтева има дуговања у смислу члана 7. овог закона;
 5. ако утврди да поднета документа садрже нетачне податке.

У случају из тач. 3) - 5) става 1. овог члана надлежни орган ће претходно затражити да подносилац захтева изврши исправку или допуну захтева у року од 30 дана од дана пријема обавештења.

Решење Министарства којим се одбија захтев је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Уколико су у поднетом захтеву испуњени сви наведени услови, надлежни орган ће донети решење о одобрењу за примењена геолошка истраживања, које садржи податке о:

 1. називу носиоца истраживања са адресом његовог седишта;
 2. предмету и врсти истраживања;
 3. површини и координатама преломних тачака истражног простора;
 4. називу пројекта геолошких истраживања;
 5. дужини истражног рока у складу са захтевом носиоца истраживања.
 • Услуга продужавања одобрења за геолошка истраживања се пружа на основу члана 39. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015).

Одобрењем за извођење примењених геолошких истраживања минералних сировина одређује се истражни рок у складу са захтевом носиоца истраживања у трајању до три године, уз могућност продужења истражног рока два пута у континуитету, при чему дужина првог истражног рока може бити до три године, а другог до две године, осим за истраживања неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала који се користе као: техничко-грађевински камен; архитектонско-грађевински (украсни) камен; сировинe за производњу опекарских, керамичких и ватросталних материјала; за производњу цемента и креча и као песак и шљунак у индустрији и грађевинарству, одређује се истражни рок у дужини до две године, уз могућност продужења истражног рока једном до годину дана, с тим да истражни рок почиње да тече од дана уручења решења о одобрењу носиоцу истраживања.

Захтев за продужење истражног рока подноси се најкасније 30 дана пре истека истражног рока одређеног одобрењем за истраживање, под условом да је извршено најмање 75% од пројектом планираног обима и динамике истражних радова.

Образац за подношење Захтева за продужетак истражног рока можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 3)

Уз захтев се подноси:

 1. топографска карта у размери 1:25.000 или одговарајућој размери, са уцртаном границом и координатама истражног простора за наставак истраживања;
 2. пројекат геолошких истраживања, у два примерка;
 3. извештај и потврда о извршеној техничкој контроли пројекта;
 4. завршни извештај, а у случају истраживања из члана 30. став 2. овог закона елаборат о инжењерскогеолошким - геотехничким условима изградње објеката;
 5. доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној такси ако се истраживање врши на територији покрајине.

Продужење истражног рока одобрава се решењем које доноси Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине.

Решење које издаје Министарство је коначно и против њега се може покренути управни спор, а на решење које је донео надлежни орган аутономне покрајине, жалба се подноси министру.

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за геолошка истраживања Јелене Миленковић (jelena.milenkovic@mre.gov.rs).

 • Укидање одобрења за геолошка истраживања се пружа на основу члана 47. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015).

Надлежни орган ће укинути решење о одобрењу за истраживање пре истека одређеног истражног рока у случајевима ако се:

 1. истраживања не изводе у складу са пројектом геолошког истраживања;
 2. не обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања;
 3. истраживања изводе ван одобреног истражног простора;
 4. не доставља годишњи извештај за претходну истражну годину;
 5. под видом истраживања врши експлоатација минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса;
 6. не врати у првобитно стање земљиште на којем се изводе истражни радови;
 7. не спроводе прописане мере безбедности и здравља на раду, потребне мере обезбеђења имовине, здравља људи и заштите животне средине и заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту;
 8. не плати накнада за примењена геолошка истраживања за текућу годину, као и накнаду за нафту и природни гас, добијену пробним радом истражних бушотина у претходној истражној години;
 9. накнадно утврди да приложена документација на основу које је издато одобрење садржи нетачне, односно неистините податке.

Решење о одобрењу за истраживање престаје да важи:

 1. на захтев носиоца истраживања;
 2. обуставом вршења истраживања, на основу записника геолошког инспектора;
 3. истеком истражног рока.

У случајевима укидања односно престанка важења решења носилац истраживања дужан је да изврши санацију простора на којем је вршио истраживање и да у случају извођења истражних подземних рударских радова спроведе мере за одржавање подземних просторија, објеката и инсталација по завршетку истражних радова.

ПРАВНО СРЕДСТВО: Решења Министарства о издавању/укидању/продужавању /престанку важења одобрења за геолошка истраживања су коначна и против њих се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште.

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19