Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство »Одобрење за изградњу РО

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Издаје/укида/ продужава рок важења и одређује да престаје да важи одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова

Кратак опис услуге: Изградња рударских објеката и извођење рударских радова врше се по главном и допунском рударском пројекту и изводе се на основу решења о одобрењу за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова, које издаје Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, на захтев носиоца одобрења за експлоатацију и/или експлоатационо поље.

Категорије лица која имају право на услугу:Носилац одобрења за експлоатацију и/или експлоатационог поља

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу

Рок за пружање услуге: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца. Стварни рок је 15 – 30 дана.

Ова услуга се пружа на основу члана 101, 102. и 103. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015).

Образац за подношење Захтева за издавања одобрења за за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 14)

Уз захтев се подноси:

 1. доказ о плаћеној републичкој административној такси, односно покрајинској административној такси када се експлоатација врши на територији покрајине;
 2. рударски пројекат оверен од стране носиоца одобрења за експлоатационо поље и техничке контроле;
 3. сагласност носиоца експлоатације и/или одобрења за експлоатационо поље на пројекат;
 4. изјашњење органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове урбанизма у погледу усаглашености експлоатације са урбанистичко – планском документацијом и потребе израде планског документа нижег реда;
 5. доказ о праву својине или праву коришћења, закупа и/или сагласности, односно праву службености за површину на којој је планирана изградња рударских објеката и извођење рударских радова за најмање десет година, осим у случају нафте и гаса када се доставља за период до десет година, а у случају експлоатације резерви минералних сировина који су од стратешког значаја за Републику Србију доставља се посебан акт Владе о утврђивању јавног интереса за период од пет година експлоатације;
 6. потврда о ресурсима и резервама минералних сировина;
 7. акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се даје сагласност на студију о процени утицаја експлоатације на животну средину;
 8. сагласност надлежне установе за заштиту споменика културе;
 9. акт надлежног министарства за послове водопривреде;
 10. сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара издату од органа надлежног за послове заштите од пожара у складу са посебним прописима;
 11. меница или доказ о гаранцији банке или коорпоративна гаранција за извршење послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације у корист Републике Србије, издате ради обезбеђења уредног измирења обавезе извршења послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације, утврђене овим законом.

Ако су за извођење радова из става 1. овог члана посебним законом прописани и други услови, уз захтев се подносе и докази о испуњености тих услова.

Образац за подношење Захтева за продужење рока важења одобрења којим се одобрава изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 15

Уз захтев се подноси:

 1. доказ о плаћеној републичкој административној такси односно покрајинској административној такси ако се извођење радова врши на територији покрајине;
 2. ситуациона карта тренутног стања у размери 1:2500 или у одговарајућој размери са уцртаним границама експлоатационог поља, јавним саобраћајницама и другим објектима и контурама утврђених ресурса и резерви минералне сировине који се налазе на том пољу и jaснo назначеним границама и ознакама катастарских парцела у писаној и дигиталној форми са контуром пројектованих радова за наредни период за који се тражи продужење рока;
 3. допунски рударски пројекат оверен од стране носиоца одобрења за експлоатационо поље и техничке контроле пројекта;
 4. доказ о праву својине или праву коришћења, закупа и/или сагласности, односно праву службености за површину на којој је планирано извођење рударских радова по пројекту и за површину на којој је планирана изградња рударских објеката до краја експлоатације или за најмање пет наредних година, а све према динамици дефинисаној у пројекту.

За подношење захтева за издавање наведених решења из области рударства и геологије, подносилац је дужан да достави потврду о уплаћеној републичкој административној такси.

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул. Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за рударство Драгане Јелисавац Ердељан (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs)

Одобрење за иградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова садржи:

 1. податке о инвеститору: тачан назив, матични број и седиште;
 2. врсту и тип рударског пројекта, назив и саставне делове пројекта;
 3. назив лежишта и врсту минералне сировине, број експлоатационог поља, годишњи капацитет производње и назив јединице локалне самоуправе на чијој територији ће се изводити рударски радови;
 4. обавезе у вези прибављања употребне дозволе за изграђене рударске објекте;
 5. обавезе у вези санације и рекултивације простора, ангажовања лица са одговарајућом стручном спремом на пословима техничког руковођења, стручног надзора и безбедности и здравља на раду, благовременог извештавања надлежног органа и инспекцијских служби о вршењу рударских радова;
 6. у случају када је одобрен пројекат за изградњу рударских објеката рок до када предузеће мора прибавити решење којим се одобрава извођење рударских радова на експлоатацији минералне сировине, који не може бити дужи од пет година;
 7. врста и рок важења достављеног инструмента обезбеђења из члана 103. став 1. тачка 11) овог закона;
 8. рок важења решења којим се одобрава извођење рударских радова, дефинисан у складу са доказом о праву својине или коришћења, односно службености за површину на којој је планирано извођење рударских радова, осим у случају експлоатације нафте и гаса;
 9. услове и обавезе у вези вршења експлоатације у погледу минималних и максималних растојања у циљу заштите људи и објеката, одређене техничким прописима, условима утврђеним решењима надлежних завода за заштиту споменика културе као и условима утврђеним решењима других надлежних органа.

ПРАВНО СРЕДСТВО: Решења Министарства о издавању/престанку важења одобрења за изградњу рударских објекатат и/или извођење рударских радова, укидању одобрења за експлоатацију и/или експлоатационо поље су коначна и против њих се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште. Уколико је конкретно решење за експлоатацију донео надлежни орган аутономне покрајине, жалба се подноси министру у року од 30 дана од дана пријема решења.

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19