Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство »Одобрење за извођење РР на ИЧМС

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Издаје/укида/ одобрење за извођење рударских радова по рударском пројекту на истраживању чврстих минералних сировина

Кратак опис услуге: Рударски радови по рударском пројекту на истраживању чврстих минералних сировина изводе се на основу одобрења које издаје Министарство, односно надлежни покрајински орган на захтев носиоца истраживања односно носиоца експлоатације.

Категорије лица која имају право на услугу:Носилац истраживања односно носилац експлоатације

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу

Рок за пружање услуге: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца. Стварни рок је 15 – 30 дана.

Ова услуга се пружа на основу члана 104. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015).

Образац за подношење Захтева за издавања одобрења за извођење рударских радова по рударском пројекту на истраживању чврстих минералних сировина можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 19)

Уз захтев се подноси:

 1. доказ о плаћеној републичкој административној такси, односно покрајинској административној такси када се експлоатација врши на територији покрајине;
 2. одобрење за истраживање, односно одобрење за експлоатацију и/или експлоатационо поље;
 3. рударски пројекат на истраживању чврстих минералних сировина усаглашен са пројектом геолошких истраживања, оверен од стране техничке контроле;
 4. сагласност носиоца експлоатације односно истраживања на пројекат;
 5. сагласност власника, односно корисника или доказ о праву својине или праву коришћења, закупа и/или сагласности, односно праву службености на земљишту које је одређено за извођење рударских радова на истраживању минералне сировине за површине терена обухваћене пројектом.

Ако су за извођење радова из става 1. овог члана посебним законом прописани и други услови, уз захтев се подносе и докази о испуњености тих услова.

ПРАВНО СРЕДСТВО:Решења Министарства о издавању/престанку важења одобрења за изградњу рударских објекатат и/или извођење рударских радова, укидању одобрења за експлоатацију и/или експлоатационо поље су коначна и против њих се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште. Уколико је конкретно решење за експлоатацију донео надлежни орган аутономне покрајине, жалба се подноси министру у року од 30 дана од дана пријема решења.

 

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19