Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство »Одобрење за пуштање у пробни рад

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Издаје/укида/одобрење за пуштање у пробни рад рударског објекта

Кратак опис услуге: Ако се ради утврђивања подобности за употребу рударског објекта, који је изграђен према пројектној документацији за коју је прибављено одобрење за извођење рударских радова и/или за изградњу рударских објеката од стране Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине, мора вршити претходна провера инсталација, уређаја и постројења, стабилности или безбедности објекта, као и друга испитивања или када је то предвиђено рударским пројектом, може се одобрити пуштање објекта у пробни рад.

Категорије лица која имају право на услугу:Носилац одобрења за експлоатацију и/или експлоатационог поља.

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу

Рок за пружање услуге: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца. Стварни рок је 15 – 30 дана.

Ова услуга се пружа на основу члана 112. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015).

Захтев за издавање одобрења за пуштање у пробни рад подноси носилац експлоатације на основу одобрења за експлоатацију.

Образац за подношење Захтева за издавања одобрења за пуштање у пробни рад рударског објекта можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 16)

Уз захтев се подноси:

За подношење захтева за издавање наведених решења из области рударства и геологије, подносилац је дужан да достави потврду о уплаћеној републичкој административној такси.

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул. Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за рударство Драгане Јелисавац Ердељан (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs)

О захтеву одлучује орган који је издао одобрење за експлоатацију и/или експлоатационо поље. Решењем о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад утврђује се почетак и трајање пробног рада, који не може бити дужи од 6 месеци.

ПРАВНО СРЕДСТВО: Решење Министарства о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад је коначно и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште. Уколико је конкретно решење донео надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси министру у року од 30 дана од дана пријема решења.

Пре пуштања објекта у пробни рад, носилац експлоатације и/или одобрења за експлоатационо поље је дужан да обавести надлежног рударског инспектора о почетку пробног рада и да образује стручну комисију која ће пратити резултат тог рада. По завршетку пробног рада, носилац експлоатације и/или одобрења за експлоатационо поље је дужан да затражи технички преглед објекта и да стави на увид документацију о резултатима пробног рада.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19