Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство » Одобрење за РИПМ

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Издаје/укида/одобрење за ручно испирање племенитих метала и других минерала

Кратак опис услуге:Министарство издаје решење за ручно испирање племенитих метала и/или сакупљање других минерала

Категорије лица која имају право на услугу: Ручно испирање племенитих метала из алувијалних наноса и сакупљање других минерала са површине земље може се одобрити физичком лицу. Испране количине метала носилац одобрења дужан је да понуди Народној банци Србије по тржишним ценама, а за испране племените метале и за сакупљене друге минерале да Министарству поднесе извештај о количинама и месту где су испрани или сакупљани.

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу само за један главни водоток са његовим притокама или једну локацију за сакупљање других минерала

Рок за пружање услуге: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца. Стварни рок је 7 – 15 дана.

Ова услуга се пружа на основу члана 75. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015).

Образац за подношење Захтева за издавања одобрења за ручно испирање метала можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 13)

Уз захтев се подноси:

 1. топографски план подручја на којем се планира испирање племенитих метала са назначеним деловима главног водотока и притока на којима се планира испирање племенитих метала или топографски план простора за сакупљање других минерала са назнаком назива јединице локалне самоуправе;
 2. доказ о плаћеној републичкој административној такси;
 3. оверену фотокопију личне исправе.

За подношење захтева за издавање наведених решења из области рударства и геологије, подносилац је дужан да достави потврду о уплаћеној републичкој административној такси.

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за рударство Драгане Јелисавац Ердељан (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs).

Одобрење за ручно испирање племенитих метала и сакупљање других минерала садржи:

 1. податке о физичком лицу коме се одобрава испирање и/или сакупљање;
 2. назив реке или потока са притокама чији ће се наноси испирати и назив јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши испирање и/или сакупљање;
 3. рок важења одобрења;
 4. обавезу да Министарству достави потврду, односно рачун за извршену услугу претапања, са назнаком претопљене масе;
 5. обавезу да понуди Народној банци Србије испране количине метала у року важења одобрења;
 6. обавезу да у року од 30 дана након истека рока важења одобрења са тачно наведеним локацијама Министарству достави извештај о простору на којем је вршено ручно испирање и количинама испраног метала, односно о простору на којем је вршено сакупљање и количинама сакупљених минерала.

Министарство извештава Народну банку Србије о сваком издатом одобрењу за испирање племенитих метала из алувијалних наноса.

Ако Министарство утврди да се физичко лице коме је издато одобрење не бави испирањем племенитих метала и/или сакупљањем других минерала из алувијалних наноса и са површине земље, или да добијене количине ових метала није понудило у одређеном року Народној банци Србије, односно да није поднело извештај у складу са чланом 75. став 4. тачка 6) овог закона, укинуће издато одобрење и о томе обавестити Народну банку Србије.

Накнада се не плаћа за добијене количине испраних племенитих метала из алувијалних наноса и за количине сакупљених других минерала са површине.

ПРАВНО СРЕДСТВО: Решења Министарства о издавању одобрења за ручно испирање племенитих метала и/или сакупљање других минерала су коначна и против њих се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште. Уколико је конкретно решење за експлоатацију донео надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси министру у року од 30 дана од дана пријема решења.

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19