Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство » Пренос одобрења за ЕП

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Издаје одобрење за пренос одобрења за експлоатацију или одобрења за експлоатационо поље

Кратак опис услуге: Одобрење за експлоатационо поље и/или одобрење за експлоатацију минералних сировина и/или других геолошких ресурса, може се пренети на друго привредно друштво, односно друго правно лице и предузетника, у складу са условима прописаним овим законом и подзаконским прописима донетим на основу овог закона.

Категорије лица која имају право на услугу:Носилац експлоатације

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу

Рок за пружање услуге: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца. Стварни рок је 15 – 30 дана.

Ова услуга се пружа на основу члана 9. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 10/2015).

Образац за подношење захтева за пренос одобрења за експлоатацију/експлоатационо поље можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 18)

За подношење захтева за издавање наведених решења из области рударства и геологије, подносилац је дужан да достави потврду о уплаћеној републичкој административној такси.

Уз захтев се подноси:

 1. одобрење за експлоатационо поље и/или одобрење за експлоатацију минералних сировина и/или других геолошких ресурса, које је предмет преноса;
 2. доказ о праву својине или коришћења, закупа и/или сагласности односно службености за површину на којој је планирана изградња рударских објеката и извођење рударских радова за најмање пет година, а у случају експлоатације резерви минералних сировина који су од стратешког значаја за Републику Србију доставља се посебан акт Владе о утврђивању јавног интереса за период од пет година експлоатације, осим у случају преноса одобрења за експлоатационо поље;
 3. извештај носиоца одобрења за експлоатацију о извршењу обавеза у вези: санације и рекултивације простора; управљања рударским отпадом; ангажовања лица са одговарајућом стручном спремом на пословима техничког руковођења; стручног надзора и безбедности и здравља на раду; благовременог извештавања надлежног органа и инспекцијских служби о вршењу радова на вршењу геолошких истраживања и/или експлоатације;
 4. доказ о измирењу накнаде за коришћење минералних сировина и/или других геолошких ресурса, у складу са стањем на дан подношења захтева;
 5. подаци о квалификационoj структури запослених и ангажованог техничког особља новог носиоца одобрења, ако се пренос одобрења односи за експлоатационо поље и/или одобрење за експлоатацију минералних сировина;
 6. подаци о техничкој опремљености и оспособљености новог носиоца одобрења, ако се пренос одобрења односи за експлоатационо поље и/или одобрење за експлоатацију минералних сировина;
 7. писана изјава новог носиоца одобрења о прихватању преноса одобрења са свим правима и обавезама које проистичу из њега.

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за рударство Драгане Јелисавац Ердељан (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs)

О захтеву одлучује орган који је издао одобрење за експлоатацију.

ПРАВНО СРЕДСТВО: Решење Министарства о одобрењу за пренос одобрења за експлоатацију или одобрења за експлоатационо поље је коначно и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште. Уколико је конкретно решење донео надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси министру у року од 30 дана од дана пријема решења.

 

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19