Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство » Задржавање права на ИП

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Одобрава задржавање права на истражни простор

Кратак опис услуге: задржавање права на истражни простор у циљу припреме документације за одобрење за експлоатацију, односно одобрење за експлоатационо поље

Категорије лица која имају право на услугу: Носилац истраживања, тј. привредно друштво, односно правно лице и предузетник које је претходно од надлежног органа добило одобрење за геолошка истраживања.

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу најкасније 30 дана пре истека истражног рока одређеног решењем којим су одобрена истраживања

Рок за пружање услуге: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца.

Ова услуга се пружа на основу члана 40. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015).

Уз захтев за задржавање права на истражни простор носилац истраживања подноси:

 1. програм активности које носилац одобрења за истраживање планира да изведе у периоду за који тражи задржавање права на истражни простор, сходно ставу 5. овог члана;
 2. прегледна ситуациона карта у одговарајућој размери са уцртаном границом и координатама поља за који се тражи задржавање права на истражни простор (Прегледна ситуациона карта садржи податке о позицији изведених истражних радова, контурама утврђених ресурса и резерви минералне сировине ако су евидентиране од стране надлежног државног органа, јавним саобраћајницама и другим објектима који могу бити од утицаја на будућу експлоатацију, као што су: трафо-станице, далеководи, гасоводи, изворишта вода и објекти водоснабдевања, објекти геонаслеђа, верски објекти и сл.);
 3. доказ о плаћеној накнади по основу претходно одобрених истраживања;
 4. доказ о плаћеној републичкој административној такси

Образац за подношење Захтева за задржавање права на истражни простор можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 4)

Захтев се одобрава решењем које доноси министарство при чему се рок за задржавање права на истражни простор одређује у дужини до две године и не може се продужити, а у случају минералних сировина од стратешког значаја може да износи до три године и не може се продужити.

У року одређеном решењем могу се:

 1. вршити сва потребна студијска изучавања, као и економске анализе;
 2. прикупљати подаци на већ постављеној осматрачкој мрежи за праћење хидродинамичког режима подземних вода, као и информација о такозваном „нултом” стању животне средине (о саставу/квалитету вода, ваздуха, тла);
 3. урадити и/или оверити елаборат о резервама и ресурсима, уколико исти није урађен у претходном периоду.

Министарство укинуће решење којим је одобрено задржавање права на истражни простор у случају да се не плати накнада за задржавање права на истражни простор за текућу годину и/или ако се утврди да се носилац одобрења не придржава одобреног.

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Нечелника Одељења за геолошка истраживања и рударство Велизара Николића (velizar.nikolic@mre.gov.rs)

Потврду о ресурсима и резервама издаје Министарство у форми решења, које је коначно и против кога се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште.

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19