Насловна » Информације од јавног значаја

Информације

Информације од јавног значаја

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Ради остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, овим законом установљен је институт Повереника за информације од јавног значаја, као самосталаног државног органа, који је независан у вршењу своје надлежности.

Орган власти дужан је да у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим законом.

Одговорно лице у органу власти у складу са овом Законом одређује једно или више службених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Овлашћена лица испред Министарства рударства и енергетике су:

Миланка Марковић, Секретаријат Министарства

milanka.markovic@mre.gov.rs

Михаило Милошевић, Сектор за геологију и рударство

mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети електронском поштом на адресe лица овлашћених за решавање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја: milanka.markovic@mre.gоv.rs и mihailo.milosevic@mre.gov.rs, предајом на шалтеру писарнице која се налази на адреси: Београд, Немањина 22-26 или путем поште на исту адресу.

Обавезе овлашћеног лица су да прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.

 Преузмите документ Решење о одређивању овлашћених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

 Преузмите документ Образац за подношење захтева за приступ информацијама

 Преузмите документ Жалба против одлуке органа власти којом је oдбијен или одбачен захтев за приступ информацији

 Преузмите документ Жалба када орган власти није поступио/ није поступио у целости/ по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)

 Преузмите документ Пример тужбе против првостепеног решења против кога није дозвољена жалба

 Преузмите документ Пример тужбе против решења повереника

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

У складу са Законом о заштити података о личности, а у циљу обезбеђивања права на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи, Министарство рударства и енергетике одредило је лице за заштиту података о личности.

Лице за заштиту података о личности има обавезу да информише и даје мишљење запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности; прати примену одредаба закона и других прописа који се односе на заштиту података о личности, укључујући и обуке запослених и контролу рада; на захтев даје мишљење о процени утицаја обраде на заштиту података о личности; као и да сарађује са Повереником, односно оно представља контакт особу за сарадњу са Повереником и саветује се са Повереником у вези са проценом ризика на заштиту података о личности.

Лице одређено за заштиту података о личности у Министарству рударства и енергетике је:
Миланка Марковић, Секретаријат Министарства
milanka.markovic@mre.gov.rs .

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19