Насловна » Јавни тендери

Јавни тендери

Јавни тендери

08.12. 2020.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије u сарадњи са Немачком Развојном Банком- KfW
ОБЈАВЉУЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ТЕНДЕР
за
Консултантске услуге за имплементацију пројекта Енергетска ефикасност у јавним зградама и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања („Озелењавање јавног сектора“)

Држава: Република Србија
Рок за пријаву: 12. фебруар 2021
Тендер бр.: BMZ-Nr. 2019 68 395, 2019 70 136, KfW Број набавке: 506347 Назив пројекта: Енергетска ефикасност у јавним зградама и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања („Озелењавање јавног сектора“)
Врста обавештења: Изражавање интереса / предквалификација
Кратак опис:

Консултанти са адекватним искуством су позвани да предају документацију за предквалификациону фазу избора консултантских услуга за спровођење Пројекта. Пројекат обухвата енергетску санацију/реконструкцију и модернизацију ВМА болнице у Београду.

Консултант ће деловати као Канцеларија за управљање пројектима (ПМО). ПМО ће бити одговоран за припрему, управљање пројектом, координацију и надзор радова, опреме и услуга ВМА пројекта. Управљаће и контролисати целокупни процес планирања и имплементације пројеката, као и подуговарати и администрирати подизвођаче за радове и услуге на пројекту. Консултант ће имати улогу FIDIC инжењера.

Детаљни опис позива за подношење понуда налази се у приложеном документу- овде

 

The Ministry of Mining and Energy of the Republic of Serbia in cooperation with the German Development Bank-KfW
ANNOUNCES INTERNATIONAL OPEN TENDER
For
Consulting services for project implementation Energy Efficiency in Public Buildings and Renewable Energies in the District Heating Sector (“Greening the Public Sector”)

Country: Republic of Serbia
Deadline: February 12, 2021
Title: Consulting Services - Energy Efficiency in Public Buildings and Renewable Energies in the District Heating Sector (“Greening the Public Sector”)
Tender No.: BMZ-Nr. 2019 68 395, 2019 70 136, KfW Procurement No.: 506347
Project Name: Energy Efficiency in Public Buildings and Renewable Energies in the District Heating Sector (“Greening the Public Sector”)
Type of Notice: Expression of Interest / Prequalification
Short description:

Qualified independent consultants are invited to submit prequalification documents for consulting services for the implementation of the a.m. project. The project comprises the energy efficient reconstruction and modernization of VMA hospital in Belgrade.

The Consultant shall act as Project Management Office (PMO). The PMO respectively the PMO Agent shall be responsible for preparation, project management, coordination and supervision of works, supplies and services of the VMA Project. It shall manage and control the overall project planning and implementation process as well as subcontract and administer sub-consultants for future components. The Consultant will fulfill the role of a FIDIC Engineer.

A detailed description of the invitation to tender can be found in the attached document- here

 

27.10. 2020.

Тендер за избор резервног снабдевача електричном енергијом 2020

Одлука о расписивању тендера

Позив за подношење пријава

Тендерска документација

 

17.08. 2020.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације
ОБЈАВЉУЈУ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за
набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Крушевцу, Ужицу и Врбасу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, објављује позив за подношење понуда за Набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију шест (6) објеката у Крушевцу, пет (5) објеката у Ужицу и шест (6) објеката у Врбасу.

Комплетна тендерска документација је доступна за преузимање на швајцарској веб страници за јавне набавке (СИМАП) www.simap.ch . Рок за подношење понуда је 22. Октобар 2020 пре 11:00.

Детаљнији опис позива за подношење понуда налази се у приложеном документу - овде.

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation
CALL FOR TENDER SUBMISSION
for
supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Kruševac, Užice and Vrbas

Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing call for tender submission for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of six (6) buildings in Kruševac, five (5) buildings in Užice and six (6) buildings in Vrbas.

Complete tender documentation is available for download on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch . Deadline for submission offers is 22nd October 2020 before 11:00.

Detailed description of call for tender submission is provided in the attached document - here.

 

27.07. 2020.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације
НАЈАВЉУЈУ ОБЈАВУ ТЕНДЕРА
за
набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Крушевцу, Ужицу и Врбасу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, најављује објаву тендера за Набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију шест (6) објеката у Крушевцу, пет (5) објеката у Ужицу и шест (6) објеката у Врбасу.

Званична објава тендерске документације се очекује у наредних 30 дана. Детаљнија најава тендера се налази у приложеном документу - овде.

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation
ARE ANNOUNCING THE TENDER
for
supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Kruševac, Užice and Vrbas

Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation is announcing the Tender for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of six (6) buildings in Kruševac, five (5) buildings in Užice and six (6) buildings in Vrbas.

Official tender publishing is expected within the next 30 days. Detailed announcement is provided in the attached document - here.

 

28.10. 2019.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације објављују
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за
набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, објављују да се рок за за подношење понуда за Набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију четири (4)објекта у Параћину, шест (6) објеката у Крушевцу и пет (5) објеката у Ужицу одлаже за недељу дана.

Нови рок за подношење понуда је 09. Децембар 2019 до 10:00.

Амандман са детаљним описом се налази OVDE.

Комплетна тендерска документација је доступна на швајцарској веб страници за јавне набавке (СИМАП)  www.simap.ch.

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing
NOTICE FOR TENDER SUBMISSION POSTPONEMENT
for
supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Paraćin, Kruševac and Užice

Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing postponement of the deadline for tender submission for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of four (4) buildings in Paraćin, six (6) buildings in Kruševac and five (5) buildings in Užice for one week.

New deadline for submission offers is 9th December 2019 before 10:00.

Amendment with detailed description is provided HERE.  

Complete tender documentation is available on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch.

 

22.10. 2019.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације
ОБЈАВЉУЈУ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за
набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, објављује позив за подношење понуда за Набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију четири (4)објекта у Параћину, шест (6) објеката у Крушевцу и пет (5) објеката у Ужицу.

Комплетна тендерска документација је доступна за преузимање на швајцарској веб страници за јавне набавке (СИМАП) www.simap.ch . Рок за подношење понуда је 02. Децембар 2019 пре 12:00.

За детаљније информације кликните ОВДЕ .

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation
CALL FOR TENDER SUBMISSION
for
supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Paraćin, Kruševac and Užice

Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing call for tender submission for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of four (4) buildings in Paraćin, six (6) buildings in Kruševac and five (5) buildings in Užice.

Complete tender documentation is available for download on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch . Deadline for submission offers is 2nd December 2019 before 12:00.

For more details regarding tender announcement click HERE .

 

03.10. 2019.

„Међународни јавни поступак обједињене набавке за пројектовање, изградњу и опремање на пројекту „Промоција обновљиве енергије – развој тржишта биомасе у Републици Србији“ – Двостепени међународни поступак (ICB).

„International open tender of Bundle Procurement for Building and Engineering Works for the Project “Promotion of Renewable Energies – Developing the Biomass Market in Serbia“- тwo stage International Competitive Bidding (ICB).

“Обавештење о набавци које је 03. октобра 2019. године објављено на порталу: овде, сви заинтересовани понуђачи могу преузети овде. За даљу процедуру, молимо да контактирате Тендер агента. Језик тендера/Пројекта је енглески.“

“All interested bidders can find here the Procurement Notice that has been published on October 3, 2019 on: here. (link na dookument “Biomass plant.pdf”) For further procedure, please contact the Tender Agent. The language of the Tender/Project is English.”

 

18.09.2019.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације
НАЈАВЉУЈУ ОБЈАВУ ТЕНДЕРА
за
набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу


Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, најављује објаву тендера за Набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију четири (4) објекта у Параћину, шест (6) објеката у Крушевцу и пет (5) објеката у Ужицу.
Званична објава тендерске документације се очекује у наредних 30 дана. Детаљнија најава тендера се налази у приложеном документу. За детаљније информације кликните ОВДЕ.

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation
ARE ANNOUNCING THE TENDER
for
supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Paraćin, Kruševac and Užice


Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation is announcing the Tender for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of four (4) buildings in Paraćin, six (6) buildings in Kruševac and five (5) buildings in Užice.
Official tender publishing is expected within the next 30 days. Detailed announcement is provided in the attached document. For more details regarding tender announcement click HERE.

 

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19