Насловна » Архива » Актуелности » Март 2015.

Архива

Актуелности

Март 2015.

26.03.2015.

Одрживи раст кроз развој биомасе

 Одрживи раст кроз развој биомасе

У организацији Финске амбасаде, Програма Уједињених нација за развој (УНДП), Сталне конференције градова и општина (СКГО)  и Привредне коморе Србије (ПКС), уз подршку Министарства рударства и енергетике, у ПКС је  одржана конференција о биомаси под називом: „Одрживи раст кроз развој биомасе“.

Посебан осврт на веће коришћење биомасе у енергетске сврхе дала је Мирјана Филиповић, државни секретар Министарства рударства и енергетике.

 • Енергетска политика у области обновљивих извора, као део енергетске политике Србије, усклађена је са реализацијом општег постављеног циља о придруживању Србије Европској унији али су принципи коришћења обновљивих извора енергије (ОИЕ) у Србији постављени много раније – још 1997. године, када је објављена Бела књига Електропривреде Србије о обновљивој енергији, којом су били утврђени удели ОИЕ у енергетском миксу до 2010. године. Још тада, коришћење обновљивих извора препознато је као допринос сигурности снабдевања енергијом, развоју конкурентности и подстицању индустријским и технолошким иновацијама, казала је Мирјана Филиповић.

 Одрживи раст кроз развој биомасе

Она је објаснила да је Законом о енергетици из 2004. године коришћење ОИЕ дефинисано као стратешки циљ у области енергетике, док је потписивањем Уговора о оснивању Енергетске заједнице пре скоро 10 година (2006), Србија започела усклађивање енергетског сектора са европским стандардима и директивама.  Тај процес утицао је на креирање подстицајне политике у области ОИЕ која се и данас промовише. Одговарајућим Уредбама, 2009.године уведен је „фид- ин“ тарифни систем и статус повлашћеног призвођача електричне енергије. Стицање овог статуса омогућено је под једнаким условима домаћим и страним лицима.

Државни секретар Министарства рударства и енергетике рекла је да су резултати ове политике почели су да се манифестују кроз изграђене нове капацитете у области ОИЕ који, када се изразе у мегаватима, можда и нису импозантни у овом тренутку (45 МW нових капацитета), али нису ни занемариви са аспекта локалних заједница.  Мирјана Филиповић је прецизирала да се иза овог капацитета налазе 123 електране малих капацитета које користе ОИЕ (изграђено је 45 МХЕ, 72 соларне електране, једна ветроелектрана 0,5 kW и 5 електрана на биогас).

 • Значајан документ којим се спроводи енергетска политика у области обновљивих извора је Национални акциони план који је усвојен 2013. године. Овим документом предвиђен је један од начина којим се може достићи обавезујући циљ од 27% обновљивих извора у бруто финалној потрошњи енергије 2020. године.  Важно је истаћи  да је биомаса  препозната као  значајан извор чије ће коришћење допринети остварењу овог циља, оценила је Мирјана Филиповић.

 Одрживи раст кроз развој биомасе

Енергетски потенцијал биомасе у Србији износи 3,4 Мтое (дрвна биомаса: 1,5 милиона и пољопривредна: 1,7 милиона), а користи  се 1 Мтое и то дрвне биомасе. Министарство је препознало значај овог ресурса и покренуло неколико пројеката који ће допринети већем коришћењу биомасе.  Један од тих пројеката који се спроводи у сарадњи са УНДП представљен  је данас.

 • Крајем децембра 2014. године усвојен је нови Закон о енергетици који у области обновљивих извора доноси значајне олакшице за инвеститоре који планирају да користе обновљиве изворе. Ове олакшице настале су, између осталог, и као резултат оваквих скупова који омогућавају двосмерну комуникацију и размену искустава. Нови Закон је углавном транспоновао све одредбе Директиве за обновљиве изворе.  Усвајањем подзаконских аката, а до краја године у овој области очекује се  усвајање 12 подзаконских аката, биће извршено потпуно усклађивање правног оквира са легислативом ЕУ, објаснила је Мирјана Филиповић, државни секретар Министарства рударства и енергетике. 

Она је додала да ће први сет уредби који се највише ишчекује, а односи се на нове уредбе о „фид ин“ тарифама и моделе уговора о откупу електричне енергије од повлашћених произвођача (ППА), бити донет до краја јуна. Нацрти уредби биће доступни заинтересованој јавности у току јавне расправе.

 Одрживи раст кроз развој биомасе

Конференцији у Привредној комори Србије, поред представника Министарства рударства и енергетике, присуствовали су: Марко Чадеж, председник ПКС, Никола Петровић, генерални директор ЕМС-а и потпредседник ПКС, Стана Божовић, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине, представници Сталне конференције градова и општина (СКГО), УНДП Србија, амбасадор Финске, али и заменик министра иностраних послова те земље и министар за запошљавање Финске.

23.03.2015.

Јавна расправа о предлогу Правилника

Министарство рударства и енергетике је на основу Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС”, број 104/09) припремило Предлог правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar. Предлог правилника можете погледати овде.

Примедбе и сугестије се могу достављати до 6. априла 2015. године на e-mail: olga.antic@mre.gov.rs на приложеном обрасцу.

20.03.2015.

УСВОЈЕН НОВИ ПРАВИЛНИК

Пре рока утврђеног Законом о енергетици, донет   је Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије. Објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 24/15 од 6. марта 2015. године.

Правилник је основ  за проверу стручне оспособљености стручног кадра за обављање послова техничког руковођења, руковања и одржавања електроенергетских објеката у смислу члана 22 став 1. Закона о енергетици, а провера служи за обезбеђивање доказа који се прилажу  уз захтев за издавање лиценце за обављање енергетске делатности. Правилник можете погледати овде.

За сва питања у вези са полагањем испита у складу са Правилником, обратите се Савезу инжењера и техничара – Кнеза Милоша бр.7 на телефон 3237 363 , односно е-mail oljajov@sits.rs.

12.03.2015.

ЈАВНИ ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР РЕЗЕРВНОГ СНАБДЕВАЧА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Министарство рударства и енергетике је 12. марта 2015. године објавило позив за подношење пријава за учешће на јавном тендеру за избор снабдевача који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом. Детаљније у делу Јавни тендери.

 

11.03.2015.

Чeшкa дeлeгaциja у пoсeти Mинистaрству рудaрствa и eнeргeтикe

 Чeшкa дeлeгaциja у пoсeти Mинистaрству рудaрствa и eнeргeтикe

Министар рударства и енергетике Александар Антић, примио је делегацију Министарства индустрије и трговине Чешке Републике, на челу са Владимиром Бартлом, замеником чешког министра.

Током разговора, обострано је констатован напредак у сарадњи на пројектима у вези са рударством – Ћириковац, Соко и Штаваљ. Такође је констатовано да постоји обострана заинтересованост за изградњу хидроелектрана на реци Дрини, а договорен је и наставак активности, као и динамичнији развој у области енергетике.    

Делегација Чешке борави у Београду поводом VIII заседања  Мешовитог комитета за екононску сарадњу.

 Чeшкa дeлeгaциja у пoсeти Mинистaрству рудaрствa и eнeргeтикe

10.03.2015.

ДОНЕТ НОВ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ СЛОБОДНОГ КАПАЦИТЕТА ЗА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Министарство рударства и енергетике, поступајући по службеној дужности, утврдило је да је престала важност привременог статуса повлашћеног произвођача за два правна субјекта, истеком правноснажности решења којима је тај статус утврђен.

Одредбом члана 7а. став 1. Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије („Службени гласник РС”, број 8/13 и 70/14), прописано је да ако имаоци привременог статуса повлашћеног произвођача из члана 3. став 1. тач. 7) и 8) ове уредбе, нису у року из члана 56. ст. 5. и 6. Закона о енергетици, стекли статус повлашћеног произвођача, слободни капацитет се увећава за вредност инсталисане снаге електрана за које је престао привремени статус повлашћеног произвођача.

У „Службеном гласнику РС“, број 24/15 од 6.3.2015. је објављен Правилник о утврђивању слободног капацитета увећаног за вредност инсталисане снаге електрана за које је престао привремени статус повлашћеног произвођача којим је утврђено да слободни капацитет износи 50,5 kW за електране на енергију сунчевог зрачења на објектима појединачне снаге до 30 kW. Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ односно 14.03.2015. године.

06.03.2015.

Саопштење

У Министарству рударства и енергетике је, због кварова на далеководима услед јаког снега и прекида напајања електричном енергијом, одржан хитан састанак којем су, поред министра Александра Антића, присуствовали директор ЈП Електропривреда Србије – Александар Обрадовић, извршни директор за дистрибуцију електричне енергије у ЕПС-у, Зоран Рајовић и државни секретар у Министарству рударства и енергетике, Мирјана Филиповић.

Предузете су хитне мере како би се поново успоставило редовно снабдевање електричном енергијом, које је у одређеним деловима Србије било прекинуто због јаких падавина, пре свега у Златиборском округу.

У Златиборски округ послате су додатне екипе из огранака Електродистрибуција Аранђеловац, Јагодина, Лазаревац, Шабац и Електромонтаже Краљево. У последња три сата преполовљен је број корисника који су били остали без напајања електричном енергијом, тако да је број корисника без електричне енергије са 30 000 сведен 14 000 на територији општина Ужице, Ивањица, Пожега, Прибој, Пријепоље и Ариље.

Екипе електродистрибуција на читавој територији Републике Србије улажу огромне напоре, како би се обезбедило нормално снабдевање електричном енергијом, тако да се даља стабилизација система очекује у току дана.

Служба за информисање

03.03.2015.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛАГА ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
У ЦИЉУ САРАДЊЕ СА
МАСДАР ИНСТИТУТОМ ИЗ УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА

I OСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Влада Републике Србије је октобра 2013. године потписала Протокол о утврђивању акционог оквира о сарадњи са „ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC“ из Уједињених Арапских Емирата, у чијем саставу је и Масдар институт („Masdar Institute“ http://www.masdar.ac.ae). Тим протоколом је, поред осталог, предвиђено даље унапређење односа страна потписница у погледу научног развоја у области обновљивих извора енергије.

Министарство рударства и енергетике (у даљем тексту: Министарство) позива институте, факултете, и друге научноистраживачке организације регистроване у Републици Србији (у даљем тексту: научноистраживачке организације) да поднесу предлоге пројеката, односно модела сарадње (у даљем тексту: пројекти) са Масдар институтом, а који се односе на употребу обновљивих извора енергије. Све благовремено поднете пријаве које задовољавају тражене услове овог позива биће прослеђене партнерима из Масдар института на даљи преглед у циљу одабира пројеката на којима има обостраног интереса за будућу сарадњу.

Пројекти који обухватају следеће видове сарадње ће бити даље разматрани:

- Тематска предавања наших стручњака у Масдар институту;
- Тематска предавања стручњака из Масдар института у Републици Србији;
- Заједнички рад на научноистраживачким пројектима у Републици Србији;
- Заједнички рад на научноистраживачким пројектима у Масдар институту.

Цела процедура овог јавног позива је заснована на доброј вољи и коректним партнерским односима, односно необавезујућа је за било коју страну у овом процесу до тренутка евентуалног потписивања уговора о сарадњи.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаву могу поднети све научноистраживачке организације уписане у Регистар научноистраживачких организација у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Једна научноистраживачка организација може да предложи највише три пројекта.

III САДРЖИНА И ФОРМАТ ПРИЈАВЕ

За кандидовање пројеката треба поднети следећу документацију:

 За кандидовање пројеката треба поднети следећу документацију

Апликациони формулар обавезно треба да буде оверен и потписан од стране овлашћеног лица. Сву документацију припремити у горе назначеном штампаном и/или електронском формату. Документација у електронском формату треба да буде прилагођеног обима тако да стаје на један компакт диск (стандардног формата: 12 cm, до 870 MB), припремљен у два примерка који се прилажу уз пријаву пројекта. Достављени материјал се не враћа. Сваку пријаву пројекта треба припремити тако да представља једну посебну целину која садржи све горе наведене елементе, а који се односе само на један пројекат. Припремљен материјал за сваки пројекат треба упаковати у засебан коверат и доставити на адресу Министарства. Сви пратећи обрасци могу се преузети са интернет адресе Министарства:

A2.doc

A3.doc

IV НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве се достављају у писменој, односно електронској форми, сходно горе наведеној табели, најкасније до закључно 27. марта 2015. године на адресу:

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Краља Милана 36, 11 000 Београд, ВЕЗА: бр. 312-01-00114/2015-06

V ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Предлоге пројеката који су закаснили са пријавом или не задовољавају основне захтеве овог позива, Министарство има права да искључи из даље процедуре.

Контакт особа за све додатне информације у вези са овим јавним позивом је:

Растислав Крагић, Министарство рударства и енергетике, Одсек за обновљиве изворе енергије, телефон 011/3346-755, е-mail: rastislav.kragic@mre.gov.rs,

VI ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ

03.03.2015. - Позив научноистраживачким организацијама да доставе предлоге пројеката.

До 27.03.2015. - Пријем пријава пројеката.

08.04.2014. – Објава списка назива пројеката и научноистраживачких организација које су их предложиле, а који ће бити прослеђени Масдар институту, на интернет сајту Министарства.

08.05.2015. (оквирно) - Сусрет предлагача појединих пројеката са представницима Масдар института ради детаљније презентације пројеката, упознавања и евентуалног уговарања даље сарадње. Предлагачи пројеката које је Масдар институт изабрао за сусрет биће благовремено контактирани од стране Министарства и обавештени о термину састанка.

Од 08.05. до 01.06.2015. - Потписивање уговора научноистраживачких организација које су договориле сарадњу са Масдар институтом и почетак реализације уговорених пројеката.

02.03.2015.

САРАДЊА СА ВЛАДОМ ХОЛАНДИЈЕ

Средствима Владе Холандије, за вртић "Бисери" и дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју "МНРО" у Трстенику, обезбеђен је нов, ефикасни систем грејања, базиран на коришћењу обновљивих извора енергије.

Тим поводом, Трстеник су посетили министар рударства и енергетике Александар Антић и амбасадор Краљевине Холандије у Србији Лоран Стоквис.

Министар Антић истакао је да верује да ће овакви пројекти бити идеје водиље за многе локалне самоуправе и инвеститоре.

- Пројекти су такви да свима могу да омогуће профит. У питању су модерни уговори које и Министарство енергетике пружа нашим локалним самоуправама, свим јавним системима, али и приватним инвеститорима, како би ушли у енергетски ефикасне пројекте и зарадили”, рекао је Антић.

Амбасадор Стоквис казао је да је Владе Холандије донирала више од 700.000 евра предшколској установи "Бисери" у којој борави око 300 деце и дневном боравку за децу и младе у сметњама у развоју "МНРО", у коме се води брига о 24 корисника.

- Имплементиран је енергетски ефикасан систем грејања који је омогућио да се превазиђу проблеми у овим установама, смање трошкови и остваре значајне уштеде у експлоатацији. Најбитније је да је у дневном боравку пријатно и топло", рекао је Стоквис.

Локална самоуправа подржала је тај пројекат Владе Холандије и издвојила средства за адаптацију предшколске установе "Бисери".

- Заједничким снагама урађена су два потпуно нова објекта у Трстенику. Резултат је савремени вртић, а у овом тренутку имамо 1.000 деце која користе објекте вртића и задовољство је видети их у енергетски ефикасним објектима", рекао је Мирослав Алексић, председник општине Трстеник. У оквиру посете представника Амбасаде Краљевине Холандије и Министарства рударства и енергетике, потписан је и документ о успешној имплементацији и завршетку самог пројекта.

Имплементација енергетски ефикасног система грејања у овим објектима део је пројекта под називом "Примена геотермалне енергије за грејање јавних зграда у Србији", који је настао као вид сарадње Владе Холандије и Министарства рударства и енергетике.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19